Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usług dostępnych na www.smsapi.pl

[wersja z dnia 01.03.2022 v1.1]

Regulamin („Regulamin”) określający zasady udostępnienia Klientowi oraz korzystania przez niego z dostępnych na www.smsapi.pl usług, świadczonych drogą elektroniczną przez Link Mobility Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-117), Polska, ul. Toszecka 101, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem KRS: 0000350201, NIP: 969-156-67-36, REGON: 241520885, z kapitałem zakładowym wynoszącym PLN 100 000 (“LINK”).

Dział I: Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę świadczenia przez LINK, na rzecz Klienta, usług drogą elektroniczną, zgodnie z wymogami określonymi w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz.U.2020.344 z późn. zm.). Regulamin stanowi ponadto wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 i nast. Kodeksu Cywilnego, i podlega nieodpłatnemu udostępnieniu Klientowi przed zawarciem umowy pod adresem URL www.smsapi.pl.

1.2. Regulamin określa zasady i warunki techniczne zawarcia oraz wykonania Umowy („Umowa”), której przedmiotem jest dostęp i korzystanie przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu pod nazwą „Serwis SMSAPI”, udostępnianego w szczególności za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem URL www.smsapi.pl („Witryna”).

1.3. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami- stanowiącymi jego integralną część, oraz do przestrzegania jego postanowień. Potwierdzenie zapoznania się oraz akceptację postanowień Regulaminu Klient stwierdza oświadczeniem złożonym w trakcie rejestracji Konta w Serwisie SMSAPI. Klient jest zobowiązany zapewnić, aby każdy Użytkownik zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami, oraz zobowiązał się do przestrzegania jego postanowień.

1.4. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące definicje pojęć:

 1. Serwis SMSAPI – zautomatyzowany system przeznaczony do wysyłki i/lub odbioru Wiadomości przez Klienta do/od Użytkownika Końcowego wybranego przez Klienta, udostępniany drogą elektroniczną, w szczególności zapośrednictwem Witryny.

 2. Witryna –zgodnie z pkt 1.2.

 3. Konto – profil Klienta stworzony w Serwisie SMSAPI, zawierający wskazane przez Klienta dane identyfikujące. Konto posiada unikalny login (nazwę użytkownika) i hasło.

 4. Usługi – usługa/i SMSAPI świadczone Klientowi przez LINK na podstawie niniejszego Regulaminu.

 5. LINK (lub „Usługodawca”) – LINK Mobility Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Toszecka 101, 44-117 Gliwice, Polska.

  Link Mobility Poland sp. z o.o., uwzględniając przedsiębiorstwa partnerskie i powiązane, zgodnie z definicją zawartą w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 z 26.06.2014, z późn. zm.), ma status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.

 6. Klient (lub „Usługobiorca”)– osoba fizyczna lub prawna będąca przedsiębiorcą, która korzysta z Usług świadczonych przez LINK we własnych celach gospodarczych, i posiada aktywne Konto w Serwisie SMSAPI.

 7. Użytkownik – osoba fizyczna, która została upoważniona przez Klienta do logowania się i korzystania z Usług w imieniu Klienta (w tym także Klient będący osobą fizyczną).

 8. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, zawierający Umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 9. Operator – jakikolwiek operator telekomunikacyjny, agregator, dostawca usług internetowych, z którym LINK współpracuje za pomocą Serwisu SMSAPI.

 10. Użytkownik Końcowy – każdy abonent usługi mobilnej, korzystający z niej poprzez sieć Operatora, do której LINK jest w jakikolwiek sposób podłączony.

 11. Umowa – zgodnie z pkt 3.1. i 3.2.

 12. Umowa Postpaid –zgodnie z pkt 4.4.1.

 13. Załącznik Cenowy –zgodnie z pkt 4.4.1.

 14. Okres Rozliczeniowy –zgodnie z pkt 4.4.1.

 15. Wynagrodzenie –zgodnie z pkt 4.4.3.

 16. Miesięczna Opłata Minimalna –zgodnie z pkt 4.4.3.b.

 17. Limit Początkowy –zgodnie z pkt 4.4.6.

 18. Punkt – Punkt Prepaid, Punkt Postpaid Wygenerowany lub Punkt Postpaid Rozliczany.

 19. Punkt Prepaid – zgodnie z pkt 4.3.2.

 20. Pakiet Prepaid – zgodnie z pkt 4.3.3.

 21. Punkt Postpaid Wygenerowany –zgodnie z pkt 4.4.2.

 22. Punkt Postpaid Rozliczany –zgodnie z pkt 4.4.2. i 4.4.6.

 23. Wiadomość – wiadomość składająca się ze znaków numerycznych i/lub tekstowych i/lub dźwiękowych i/lub filmów i/lub innych mediów w zależności od przypadku, która została utworzona przez Klienta i/lub Użytkownika i przekazana do wysłania z wykorzystaniem Serwisu SMSAPI do Użytkownika Końcowego, lub która została utworzona przez Użytkownika Końcowego i przekazana do wysłania poprzez sieć Operatora, z wykorzystaniem Serwisu SMSAPI, do Klienta.

 24. Treść – informacja zawarta w wiadomości tekstowej lub wiadomości obejmującej dane binarne, włączając jakikolwiek wykonywalny kod (executable code), lub wiadomości multimedialnej zawierającej tekst, dźwięk lub film, cyfry, symbole, animację, grafiki, fotografie i inne materiały w formie cyfrowej, dostarczone przez Klienta, zawarte w Wiadomości wysłanej przez Klienta z wykorzystaniem Usług, jak również jakakolwiek treść, którą Klient wysyła do LINK.

 25. Pole Nadawcy (lub „Nazwa Nadawcy”)– identyfikator (jeśli dotyczy) Klienta jako nadawcy Wiadomości na początku Treści Wiadomości (np. firma/ brand), stanowiący kombinację liter i/lub cyfr. Pole Nadawcy może składać się maksymalnie z 11 znaków. Dopuszczalne znaki w Polu Nadawcy: a-z A-Z 0-9 . & @ - + _ ! % [spacja]* (ważny numer telefonu nie jest dozwolony). Każde dodane Pole Nadawcy może wymagać weryfikacji przez zespół obsługi klienta LINK, jak również przedłożenia dodatkowych oświadczeń i dokumentów w przypadku wykorzystania firmy, nazwy handlowej (brand), znaków towarowych itp.

 26. Znaki specjalne - znaki nie zawarte na poniższej liście: @ £ $ ¥ è é ù ì ò Ç Ø ø Å å _ ^ { } \ [ ~ ] | Æ æ ß É ! " # ¤ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Ä Ö Ñ Ü § ¿ ä ö ñ ü à oraz „spacja” i „enter”.

 27. Wiadomość Pojedyncza – Wiadomość SMS jednoczęściowa, jedna część Wiadomości SMS powiązanej, Wiadomość MMS, lub Wiadomość VMS równa „Jednostce VMS”. W przypadku Wiadomości Pojedynczej wysłanej w opcji FAST, stosuje się w każdym przypadku mnożnik 1,5 (1 Wiadomość Pojedyncza FAST = 1,5 Wiadomości Pojedynczych).

 28. Wiadomość SMS – Wiadomość tekstowa lub obejmująca dane binarne, zdefiniowana w specyfikacji GSM 03.38. LINK stosuje zwyczajowe praktyki handlowe zawarte w powszechnych standardach sieci GSM, w tym w szczególności stosuje 7- bitowy alfabet – GSM 03.38 t.j. 3GPP TS 23.028 (pierwotnie rekomendacja GSM 03.38), oraz alfabet 16-bitowy – UCS-2 t.j. uniwersalny zestaw znaków zdefiniowany w normie ISO/IEC 10646, opisany jako standard „Unicode”. W przypadku zaistnienia sporu dotyczącego stosowania któregokolwiek z wymienionych alfabetów, zastosowanie znajduje alfabet 16- bitowy – UCS-2, w oparciu o który winny być dokonane wszelkie kalkulacje liczby Wiadomości SMS wysłanych przez Klienta na wybrany przez niego numer.

  Dla celów wyliczenia liczby Wiadomości SMS oraz ich długości (Wiadomość SMS jednoczęściowa lub Wiadomość SMS powiązana), zastosowanie znajdują następujące zasady:

  Długość jednoczęściowej Wiadomości SMS:

  1. bez znaków specjalnych: zawiera maksymalnie 160 znaków;

  2. ze znakami specjalnymi: zawiera maksymalnie 70 znaków.

  Długość powiązanej Wiadomości SMS (Wiadomości SMS będącej częścią Wiadomości SMS dłuższej niż jednoczęściowa Wiadomość SMS):

  1. bez znaków specjalnych: zawiera maksymalnie 153 znaków;

  2. ze znakami specjalnymi: zawiera maksymalnie 67 znaków.

   * Znaki ^ { } [ ] ~ \ | € oraz „enter” liczone są jak 2 znaki.

  Obliczanie liczby powiązanych Wiadomości SMS:

  W przypadku gdy Treść Wiadomości SMS zawiera więcej znaków niż maksymalna długość jednoczęściowej Wiadomości SMS określona powyżej, liczba wszystkich Wiadomości SMS winna być wyliczona jako liczba powiązanych Wiadomości SMS w sposób następujący:

  1. bez znaków specjalnych: liczba powiązanych Wiadomości SMS (N) jest równa liczbie znaków (n) podzielonej przez 153, przy czym rezultat winien być zaokrąglony do góry do najbliższej liczby całkowitej) t.j.: N = n / 153;

  2. ze znakami specjalnymi: liczba powiązanych Wiadomości SMS (M) jest równa liczbie znaków (m) podzielonej przez 67, przy czym rezultat winien być zaokrąglony do góry do najbliższej liczby całkowitej) t.j.: M = m / 67.

   * Znaki ^ [ ] ~ \ | € oraz „enter” liczone są jak 2 znaki.

 29. Wiadomość SMS Pro – Wiadomość SMS wysyłana na numery komórkowe polskich Operatorów GSM, nadana z wybranego przez Klienta i zaakceptowanego przez LINK Pola Nadawcy.

 30. Wiadomość SMS Pro (2WAY) – Wiadomość SMS wysyłana na numery komórkowe polskich Operatorów GSM, nadana z puli numerów LINK, które mają możliwość odebrania odpowiedzi wysłanej na te numery w przeciągu co najmniej 24 godzin od wysyłki wiadomości.

 31. Wiadomość MMS – wiadomość MMS wysyłana na numery komórkowe polskich Operatorów GSM, nadana z puli numerów LINK.

 32. Wiadomość VMS – wiadomość głosowa odtwarzana przy nawiązaniu połączenia, rozliczana za każde rozpoczęte 20 sekund. Wiadomość może być wysłana na numery komórkowe polskich Operatorów GSM lub numery stacjonarne polskich operatorów stacjonarnych. Wiadomość VMS Pojedyncza odpowiada jednej „Jednostce VMS” czyli 20 sekundom.

 33. Wiadomość SMS Pro Zagraniczna – wiadomość Pro wysyłana na numery nienależące do polskich sieci Operatorów GSM, nadana z wybranego i zaakceptowanego przez LINK Pola Nadawcy, o ile połączenie LINK na daną destynację obsługuje alfanumeryczne Pole Nadawcy (w przeciwnym wypadku wiadomości będą dostarczane z numerycznym Polem Nadawcy).

 34. Opcja FAST – wiadomości z wybraną opcją typu „Fast”, traktowane jako priorytetowe i rozliczane z mnożnikiem 1.5 w stosunku do stawki bazowej.

 35. Weryfikacja HLR – usługa pozwalająca na sprawdzenie macierzystej sieci GSM zadanego numeru.

 36. Informacja poufna – jakiekolwiek postanowienie Umowy lub inna informacja ujawniona w dowolnej formie przez którąkolwiek ze stron przed, w trakcie i/lub po wykonaniu Umowy, dotycząca w szczególności świadczenia Usług, lub jakichkolwiek szczegółów działalności którejkolwiek strony, bez względu na to, czy została oznaczona jako poufna lub też jej poufność wynika z innych okoliczności, w tym w szczególności informacje dotyczące: kodów dostępu do sieci, tajemnic handlowych, procesów, technik, oprogramowania (włączając kody źródłowe i kody obiektowe), zapisów komputerowych, konfiguracji sprzętowej, projektów, planów, udoskonaleń, wynalazków, rysunków, informacji produktowej, planów i zamierzeń biznesowych lub marketingowych, szczegółów umów lub ustaleń z osobami trzecimi i klientami oraz list klientów.

 37. Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania (włącznie z kompresją cyfrową) i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.

 38. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

 39. System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, w rozumieniu Prawa Telekomunikacyjnego.

 40. Specyfikacja Techniczna – zbiór specyfikacji i/lub informacji/wymagań technicznych dotyczących systemu teleinformatyczego LINK, niezbędnych do korzystania z tego systemu dla celów świadczenia Usług. Specyfikacja Techniczna stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, i jest dostępna pod adresem smsapi.pl/docs.

 41. Przepisy Telekomunikacyjne – Dyrektywa 2002/19/WE („Dyrektywa dostępowa”), Dyrektywa 2002/20/WE („Dyrektywa o zezwoleniach”), Dyrektywa 2002/21/WE („Dyrektywa ramowa”), Dyrektywa 2002/22/WE („Dyrektywa o usłudze powszechnej”), z późniejszymi zmianami, w tym 2009/140 i 2018/1972 (Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej), a także wszelkie ich implementacje w prawie krajowym, jak również inne właściwe prawo unijne lub krajowe regulujące sektor telekomunikacyjny, w tym w szczególności ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j.: Dz.U.2021.576 z późn. zm., „Prawo Telekomunikacyjne”).

 42. Przepisy o Ochronie Danych – ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych 2016/679 ("RODO") oraz Dyrektywa UE dotycząca m.in. ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej („Dyrektywa ePrivacy”), a także krajowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych w państwie siedziby administratora lub podmiotu przetwarzającego, wraz z ich późniejszymi zmianami oraz przepisami je zastępującymi lub uzupełniającymi, włączając przepisy implementujące RODO oraz Dyrektywę ePrivacy.

  Pojęcia zdefiniowane w art. 4 RODO winny być rozumiane zgodnie z definicjami tam zawartymi.

Dział II – Zakres

2.1. Niniejszy Regulamin reguluje świadczenie przez LINK na rzecz Klienta Usługi drogą elektroniczną oraz dostęp i korzystanie Klienta z Serwisu SMSAPI, w szczególności poprzez Witrynę.

2.2. Dostęp, o którym mowa w pkt 2.1 powyżej, realizowany jest za pośrednictwem Konta przypisanego danemu Klientowi (działającemu poprzez swoich Użytkowników).

2.3. W braku odmiennej umowy Klient nie jest upoważniony do udostępniania osobom trzecim danych dostępu do Konta, w szczególności w postaci loginu (nazwy użytkownika) i hasła lub m.in. tokenów dostępowych. Klient jest zobowiązany zapewnić, aby wszelkie informacje dotyczące Konta, w tym w szczególności hasła, inne dane logowania, jak również wszelka aktywność dotycząca korzystania przez Klienta z Usług, były traktowane jako Informacja Poufna w rozumieniu Umowy. Jeśli informacja dotycząca Konta zostanie udostępniona osobom trzecim, lub gdy Klient uzyska wiedzę o jakiejkolwiek innej okoliczności, która mogłaby narazić na ryzyko bezpieczeństwo i integralność Usług, Klient jest zobowiązany niezwłocznie zmienić taką informację dotyczącą Konta, oraz niezwłocznie zawiadomić LINK.

2.4. W braku odmiennej umowy Klient jest zobowiązany korzystać z Konta w sposób aktywny co najmniej raz na 12 (dwanaście) kolejnych miesięcy. W razie stwierdzenia przez LINK braku aktywności na Koncie przez okres dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy, Konto oraz wszelkie powiązane z nim dane, mogą zostać usunięte lub zawieszone przez LINK bez wcześniejszego zawiadomienia.

2.5. Klient nie jest uprawniony do dokonania cesji Konta, ani do udzielenia dostępu lub współdostępu do Konta innemu podmiotowi bez uprzedniej wyraźnej zgody LINK. nie jest zobowiązana do składania jakiegokolwiek oświadczenia, ani do podania przyczyn braku rejestracji Konta lub odrzucenia Umowy.

Dział III – Warunki zawarcia Umowy, zatwierdzenia Konta, wykonywania oraz rozwiązania Umowy

3.1. Dostęp oraz korzystanie z Serwisu SMSAPI wymaga zawarcia przez strony umowy.

3.2. Umowa, o której mowa w pkt 3.1. zostaje zawarta w momencie zarejestrowania przez Klienta Konta w Serwisie SMSAPI. W terminie 7 dni od daty rejestracji, LINK jest uprawniony do odrzucenia rejestracji Konta, co jest równoznaczne z odstąpieniem od Umowy, i skutkuje zwrotem równowartości Punktów Prepaid, o których mowa w pkt 4.3.2 które zostały zakupione przez Klienta, a nie zostały wykorzystane do momentu odstąpienia.

Dla celów kontroli rejestracji Konta i/lub kontroli Usług, Klient jest zobowiązany dostarczyć wszelkie żądane przez LINK informacje (w tym zarówno dokumenty oficjalne, jak i prywatne) odnoszące się do identyfikacji Klienta, jego reprezentantów, Użytkowników, pracowników, zleceniobiorców i innych, ich statusu prawnego oraz finansowego (w szczególności wyciągi z rachunku bankowego), kwalifikowalności Klienta do zawarcia Umowy (dowód statusu przedsiębiorcy, dokument założycielski i in.), a także wszelkie inne informacje według swobodnego wyboru LINK. W celu dalszej weryfikacji, LINK jest ponadto uprawniony- wedle własnego wyboru i w każdym momencie- do żądania, aby Klient doręczył do siedziby LINK podpisany egzemplarz niniejszego Regulaminu w formie pisemnej lub dokumentowej.

W celu uniknięcia wątpliwości, skuteczne zarejestrowanie Konta Klienta oraz zawarcie Umowy zależy w całości od swobodnego uznania oraz polityk korporacyjnych LINK.

3.3. W procesie rejestracji Konta Klient dostarcza określone informacje kontaktowe. LINK jest uprawniony do kierowania na wskazany przy rejestracji adres, adres e-mail lub numer telefonu wszelkich informacji (w tym powiadomień) związanych z Umową lub jej wykonaniem, jak również z funkcjonowaniem Serwisu SMSAPI i/lub Usług. Do chwili wskazania we właściwej formie nowych danych kontaktowych, za obowiązujące w kontaktach/ powiadomieniach/ wymianie informacji z Klientem uważa się dane wskazane przy rejestracji.

3.4. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem pkt 3.5 – 3.8.

3.5. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy, LINK zachowuje prawo do wynagrodzenia za Usługi wykonane do chwili odstąpienia.

3.6. W celu wykonania prawa odstąpienia, o którym mowa powyżej Konsument powinien złożyć LINK oświadczenie o odstąpieniu. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na e-mail: bok@smsapi.pl lub pisemnie na adres wskazany w pkt 1.4.e.

3.7. LINK niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, e-mailem wysłanym na adres podany przy rejestracji Konta, lub podany później na Koncie.

3.8. W przypadku odstąpienia od Umowy Konsument otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej Umowy bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient złożył LINK oświadczenie o odstąpieniu od Umowy oraz wskazał sposób zwrotu należności.

Dział IV – Warunki płatności

4.1. Z tytułu świadczenia Usług LINK nabywa prawo do wynagrodzenia ustalonego na zasadach opisanych poniżej.

4.2. Płatności następują w oparciu o rozliczenie prepaid lub postpaid, na zasadach określonych odpowiednio w pkt 4.3 - 4.4, przy czym formą domyślną rozliczenia po rejestracji konta jest forma prepaid.

4.3. Rozliczenie prepaid.

4.3.1. Rozliczenie prepaid jest domyślną formą płatności.

4.3.2. Rozliczenie wynagrodzenia następuje w oparciu o nabywane przez Klienta punkty („Punkt(y) Prepaid”). Jeden Punkt Prepaid odpowiada w ramach Serwisu SMSAPI wartości 1,00 PLN (jeden złoty) netto, chyba że wyraźnie określono inaczej. Wartość ta może zostać wykorzystana wyłącznie w celu nabycia Usług w ramach funkcjonalności Serwisu SMSAPI, t.j. w szczególności dla wysyłania i/lub otrzymywania Wiadomości.

4.3.3. W celu zapłaty za Usługi, Klient dokonuje zakupu Punktów Prepaid w ramach funkcjonalności Serwisu SMSAPI- w formie pojedynczych Punktów Prepaid, lub w pakietach Punktów Prepaid („Pakiet Prepaid”).

4.3.4. Klient jest zobowiązany zapłacić cenę równą 1,00 PLN (jeden złoty) netto za jeden Punkt Prepaid (PLN 1 = 1 Punkt). W momencie zakupu Punktów Prepaid / Pakietu Prepaid, cena netto należna od Klienta będącego rezydentem Polski dla celów podatkowych, zostanie powiększona o aktualną stawkę podatku VAT (przykład: Pakiet Prepaid zawierający 100 Punktów Prepaid jest oferowany w Serwisie SMSAPI za cenę PLN 100, a podczas zakupu Klient będący rezydentem Polski dla celów podatkowych, winien zapłacić za niego PLN 123 (przy stawce VAT 23%)).

4.3.5. Punkty Prepaid podlegają automatycznemu rozliczeniu w momencie rozpoczęcia przez Klienta wysyłania Wiadomości poprzez Serwis SMSAPI lub w momencie rozpoczęcia korzystania z dodatkowych usług dostępnych w Serwisie SMSAPI. Stawka rozliczeniowa wynika z cennika LINK, określającego liczbę Punktów Prepaid (lub wartość nominalną w PLN/ złotych) wymaganą do rozpoczęcia wysyłania Wiadomości lub skorzystania z dodatkowych usług.

W przypadku gdy Klient posiada zaległości w zapłacie wynagrodzenia wynikającego z Umowy Postpaid, jakiekolwiek wpłaty w ramach zakupu Punktów Prepaid mogą być w pierwszej kolejności zaliczone przez LINK na poczet rozliczenia z tytułu Umowy Postpaid, na co Klient wyraża niniejszym zgodę.

4.3.6. Stawka rozliczeniowa za rozpoczęcie wysyłania Wiadomości/korzystanie z dodatkowych usług, opisana w pkt 4.3.5. powyżej, uzależniona jest przede wszystkim od typu generowanej Wiadomości oraz Operatora, do którego sieci jest ona kierowana. Szczegółowe informacje dotyczące stawek rozliczeniowych punktów publikowane są na Witrynie i/lub na Koncie. Klient jest zobowiązany sprawdzić obowiązującą stawkę rozliczeniową przed rozpoczęciem procesu wysyłki Wiadomości/ skorzystania z dodatkowych usług dostępnych w ramach Serwisu SMSAPI.

4.3.7. LINK jest uprawniony do zmiany stawek rozliczeniowych t.j. liczby Punktów Prepaid wymaganych dla danego rodzaju Wiadomości lub dla usług dodatkowych świadczonych w ramach funkcjonalności Serwisu SMSAPI, w każdym czasie i bez wcześniejszego zawiadomienia. Odpowiednie stawki rozliczeniowe będą wyświetlane w cenniku dostępnym na Witrynie, na Koncie lub w jakikolwiek inny sposób zapewniający łatwy dostęp do tej informacji, bez obowiązku LINK do poinformowania Klienta o zmianie w jakiejkolwiek innej formie. Zmiany, o których mowa powyżej, nie wymagają dla swej skuteczności zgody Klienta. Zastosowanie znajdują stawki obowiązujące w dacie skorzystania przez Klienta z Usług.

4.3.8. Płatności za zakupione Punkty Prepaid/ Pakiety Prepaid mogą być dokonywane:

a) za pośrednictwem serwisu elektronicznego obsługującego płatności elektroniczne on-line;

b) przelewem z rachunku bankowego Klienta na rachunek bankowy LINK, przy czym przed dokonaniem jakiejkolwiek płatności przelewem, Klient jest zobowiązany do wygenerowania faktury pro-forma.

4.3.9. Serwis SMSAPI umożliwia włączenie usługi automatycznego doładowania Konta za pośrednictwem serwisu elektronicznego obsługującego płatności online. Klient ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje włączenia usługi automatycznego doładowania Konta.

4.3.10. Na żądanie LINK Klient jest zobowiązany doręczyć dowód: (a) płatności (dokument bankowy); (b) tożsamości posiadacza rachunku bankowego (posiadaczem rachunku bankowego winien być Klient).

4.3.11. Sprzedaż, a równocześnie aktywacja/ rozliczenie zakupionej liczby Punktów Prepaid/ Pakietu Prepaid, uzależniona jest od otrzymania i potwierdzenia przez LINK całej należności z tytułu ceny w wysokości ustalonej na podstawie odpowiedniego cennika. Dokonany zakup będzie każdorazowo dokumentowany fakturą VAT. Faktura VAT jest uważana za doręczoną po jej udostępnieniu na Koncie, na co Klient wyraża zgodę.

4.4. Rozliczenie postpaid.

4.4.1. Rozliczenie postpaid dostępne jest wyłącznie po podpisaniu przez strony dodatkowej umowy („Umowa Postpaid”), i następuje w miesięcznych okresach rozliczeniowych („Okres Rozliczeniowy” = miesiąc kalendarzowy). Umowa Postpaid stanowi część Umowy. Częścią Umowy Postpaid jest załącznik cenowy („Załącznik Cenowy”), który może określać także, choć nie wyłącznie, cenę za jedną Wiadomość, zależną od wolumenu Wiadomości wysłanych w danym miesiącu. W zakresie nie uregulowanym w Załączniku Cenowym uzupełniające zastosowanie znajduje cennik udostępniony na Koncie i/lub w Witrynie.

4.4.2. O ile nie postanowiono inaczej, rozliczenie wynagrodzenia następuje w oparciu o stawki za jedną Wiadomość Jednoczęściową, zależne od liczby Punktów Postpaid Wygenerowanych przez Klienta w danym miesiącu (1 Wiadomość Pojedyncza/ jedno sprawdzenie HLR = 1Punkt Postpaid Wygenerowany”), lub odpowiedniej liczby pakietów tych punktów.

Ostateczną wysokość należnego wynagrodzenia ustala się w przeliczeniu na „Punkty Postpaid Rozliczane” lub na odpowiednią liczbę pakietów tych punktów.

4.4.3. Klient zobowiązuje się zapłacić na rzecz LINK, za każdy Okres Rozliczeniowy, wynagrodzenie („Wynagrodzenie”) obejmujące:

a) kwotę stanowiącą iloczyn liczby Wiadomości wysłanych przez Klienta w danym Okresie Rozliczeniowym (t.j Wiadomości, których wysyłkę zainicjowano), oraz stawki przypisanej jednej Wiadomości zgodnie z Załącznikiem Cenowym;

b) Miesięczną Opłatę Minimalną zamiast kwoty określonej w pkt a) powyżej- w przypadku gdy kwota obliczona zgodnie z pkt a) powyżej będzie niższa niż miesięczna opłata minimalna określona w Załączniku Cenowym;

c) kwotę stanowiącą wynagrodzenie za usługi dodatkowe, w wysokości:

i. wynikającej z liczby i rodzaju wykupionych usług dodatkowych, ustalonej zgodnie z Umową Postpaid lub innymi umowami szczegółowymi;

ii. wynikającej z cennika dotyczącego korzystania z usług dodatkowych, dostępnego na Koncie lub w Witrynie- w zakresie nie określonym zgodnie z pkt (i) lub (ii) powyżej.

4.4.4. LINK jest uprawniona do zmiany wysokości wynagrodzenia należnego za Wiadomość/ inną Usługę, określonej w Załączniku Cenowym, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Klient zostanie poinformowany o zmianie wysokości wynagrodzenia drogą e-mailową. Jeżeli Klient nie akceptuje zmiany wysokości wynagrodzenia, jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, przy czym dla swej skuteczności oświadczenie o rozwiązaniu winno być doręczone do LINK w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia wysłania przez LINK wiadomości o zmianie wysokości wynagrodzenia.

4.4.5. Wynagrodzenie jest płatne w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez LINK faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Faktura VAT jest uważana za doręczoną po jej udostępnieniu na Koncie, na co Klient wyraża zgodę.

4.4.6. Klient jest uprawniony do wykorzystania w danym okresie rozliczeniowym- w ramach rozliczenia postpaid- liczby Punktów Postpaid Rozliczanych nie większej niż wartość Limitu Początkowego, określonego w Załączniku Cenowym. Klient może zwrócić się do LINK z wnioskiem o podniesienie Limitu Początkowego, wysyłając e-mail na adres: bok@smsapi.pl. Zmiana Limitu Początkowego zależy od swobodnego uznania LINK i nie wymaga odrębnego aneksu do Umowy Postpaid. LINK zastrzega sobie prawo uzależnienia podniesienia Limitu Początkowego od wpłaty przez Klienta Kaucji, w wysokości ustalonej przez LINK w drodze wiadomości e-mail.

4.4.7. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia LINK będzie uprawniona do:

a) naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych; oraz

b) ograniczenia lub powstrzymania się od dalszego świadczenia usług na rzecz Klienta (zarówno w ramach rozliczenia postpaid, jak i prepaid), w tym także do zmniejszenia Limitu Początkowego- do chwili zapłaty całej kwoty należności, oraz

c) żądania zapłaty rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, w wysokości określonej w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.; oraz

d) żądania zapłaty kosztów odzyskiwania należności przewyższających rekompensatę, wynoszących 20% wartości nieopłaconych(ej) lub nie w pełni opłaconych(ej) faktur(y)- jeżeli LINK przekaże sprawę do windykacji, a Klient nie zaspokoi roszczenia w całości pomimo wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego terminu, określonego w wezwaniu do zapłaty; oraz

e) żądania zaspokojenia innych roszczeń, jakie mogą przysługiwać LINK na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym w szczególności odszkodowania uzupełniającego).

4.4.8. W zakresie nie uregulowanym w Umowie Postpaid, w jakichkolwiek umowach szczegółowych, lub w pkt 4.4.1-4.4.7. powyżej (rozliczenie postpaid), uzupełniające zastosowanie znajdują zasady określone w pkt 4.3.1-4.3.11. powyżej (rozliczenie prepaid).

4.5. Punkty (prepaid, postpaid wygenerowane, postpaid rozliczane) stanowią treść cyfrową, zaprojektowaną w odpowiedzi na szczególne potrzeby, która może być wykorzystana wyłącznie w ograniczonym zakresie t.j. w celu nabycia ograniczonego zakresu Usług i/lub rozliczenia Usług. Punkty nie mogą być wykorzystywane w sposób inny niż określony w niniejszym rozdziale. Punkty nie podlegają zamianie, ani zwrotowi. Punktom może zostać przypisany termin ważności w zależności od wybranego pakietu lub pojedynczo nabywanych punktów.

W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Punkty nie stanowią pieniądza elektronicznego w rozumieniu definicji zawartej w art. 2 pkt 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością.

4.6. LINK nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty, prowizje lub inne dodatkowe koszty poniesione przez Klienta lub zastosowane przez jego bank, lub system płatności elektronicznej, w związku z transakcją, w tym także za koszty poniesione w związku z zastosowaniem jakiegokolwiek kursu wymiany walut.

4.7. LINK nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu systemów bankowych, systemów płatności elektronicznej, ani systemów innych zewnętrznych dostawców usług płatniczych.

4.8. Ceny, oraz wszelkie inne składniki Wynagrodzenia, mogą podlegać corocznej waloryzacji odpowiadającej wzrostowi wskaźnika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (włącznie z wypłatami z zysku), publikowanego przez GUS za poprzedni rok. Dla skuteczności takiego wzrostu cen nie jest wymagane uprzednie zawiadomienie.

4.9. Domyślną formą doręczania faktur VAT jest forma elektroniczna, poprzez udostępnienie na Koncie, a alternatywnie poprzez wysłanie na adres e-mail podany przez Klienta przy rejestracji Konta lub podany później na Koncie, na co Klient wyraża zgodę. Klient jest jednak uprawniony do żądania doręczenia mu przez LINK faktury w formie papierowej, na adres korespondencyjny wskazany przez Klienta przy rejestracji Konta, lub podany później na Koncie. Za doręczenie faktury w formie papierowej Klient jest zobowiązany zapłacić opłatę dodatkową w wysokości wskazanej w aktualnie obowiązującym cenniku. Dla skuteczności zmiany wysokości opłaty dodatkowej nie jest wymagane odrębne zawiadomienie.

4.10 Postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym także wszelkie należne na jego podstawie opłaty, nie wyłączają ani nie ograniczają prawa LINK do dochodzenia w pełnej wysokości roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Dział V – Okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy

5.1. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, chyba że określono inaczej.

5.2. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę zawartą na czas nieokreślony z zachowaniem dwutygodniowego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec tygodnia kalendarzowego. Wypowiedzenie Umowy wymaga dla swej skuteczności wysłania przez Klienta wiadomości e-mail na adres: bok@smsapi.pl, lub wysłania przez LINK wiadomości e- mail na adres e-mail podany przez Klienta przy rejestracji Konta, lub udostępniony później na Koncie.

5.3. Umowa, do której zastosowanie znajduje rozliczenie na zasadach postpaid, w tym także Umowa Postpaid, zostają zawarte na czas określony do ostatniego dnia 24-go miesiąca, następującego po miesiącu, w którym Umowa/ Umowa Postpaid zostały zawarte.

5.3.1. Po upływie terminu wskazanego w pkt 5.3. Umowa/ Umowa Postpaid ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony. Każda ze stron, nie później niż na 30 dni przed upływem terminu określonego w pkt 5.3., może oświadczyć drugiej stronie brak zamiaru kontynuowania Umowy/ Umowy Postpaid, ze skutkiem na koniec terminu wskazanego w pkt 5.3. Oświadczenie wymaga dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej.

5.3.2. Po upływie 30-dniowego terminu wskazanego w pkt 5.3.1. powyżej, każda ze stron może wypowiedzieć Umowę/ Umowa Postpaid, z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie wymaga dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej. Terminu 2- tygodniowego określonego w pkt 5.2. nie stosuje się.

5.3.3. W przypadku wypowiedzenia Umowy/ Umowy Postpaid przez LINK przed upływem terminu na jaki została zawarta, LINK będzie uprawniony do naliczenia dodatkowej opłaty równej iloczynowi liczby miesięcy, przez które Umowa/ Umowa Postpaid miały obowiązywać, oraz Miesięcznej Opłaty Minimalnej.

5.3.4. W celu uniknięcia wątpliwości, w kwestiach nie uregulowanych w pkt 5.3.-5.3.3. powyżej, w Umowie Postpaid, lub jakichkolwiek umowach szczegółowych, do rozwiązania Umowy rozliczanej na zasadach postpaid uzupełniające zastosowanie znajdują zasady właściwe dla Umowy rozliczanej na zasadach prepaid.

5.4. LINK może wypowiedzieć Umowę (prepaid lub postpaid) bez zachowania terminu wypowiedzenia w następujących przypadkach:

a) W przypadku gdy kontynuowanie świadczenia Usług przez LINK nie jest ekonomicznie uzasadnione (w tym także w razie wzrostu cen stosowanych przez Operatorów wobec LINK), lub w przypadku istnienia przyczyn uniemożliwiających lub znacznie utrudniających LINK dalsze świadczenie Usług w całości lub w części. Rozwiązanie Umowy na podstawie wymienionych powodów skutkuje zwrotem równowartości Punktów, które zostały zakupione przez Klienta, a nie zostały wykorzystane do momentu rozwiązania.

b) W przypadku stwierdzonego naruszenia niniejszego Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

c) W przypadku gdy istnieje podejrzenie, że Klient podał nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje dotyczące w szczególności, choć nie wyłącznie, kwestii wskazanych w pkt 3.2.

d) W przypadku istnienia uzasadnionych przyczyn, aby podejrzewać, że Klient stał się niewypłacalny lub nie jest w stanie spłacać swych wymagalnych zobowiązań lub zostanie w niedalekiej przyszłości postawiony w stan likwidacji dobrowolnej bądź przymusowej.

e) Jeśli Konto Klienta było nieaktywne przez kolejnych 12 miesięcy.

5.5. LINK nie zwraca równowartości punktów niewykorzystanych przez Klienta przed rozwiązaniem Umowy, ani też jakiejkolwiek płatności/ kosztów związanych z zakupem Punktów, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

Dział VI – Obowiązki Klienta

6.1. Klient akceptuje i wyraża zgodę na korzystanie z Usług na następujących zasadach:

6.1.1. Klient akceptuje i wyraża zgodę, że niezależnie od relacji między Klientem i jakąkolwiek osobą trzecią, Klient będzie uznawany za wyłącznego nadawcę Wiadomości pochodzącej z Konta Klienta.

6.1.2. Klient jest zobowiązany zapewnić, aby przed wysłaniem Wiadomości lub udostępnieniem jakiejkolwiek Treści, wszelkie wymagane prawa, autoryzacje, licencje, zgody i pozwolenia zostały uzyskane lub przyznane zgodnie z przepisami właściwego prawa.

6.1.3. Klient jest zobowiązany korzystać z Usług zgodnie z wszelkimi instrukcjami użytkownika lub innymi politykami lub wytycznymi dostarczonymi przez LINK.

6.1.4. Klient jest zobowiązany zapewnić, aby Użytkownicy nie naruszali postanowień Umowy. W każdym przypadku, Klient jest w całości odpowiedzialny za wszelkie działania i zaniechania Użytkowników.

6.2. Klient zobowiązany jest powstrzymać się od nadużywania środków komunikacji elektronicznej w szczególności poprzez:

6.2.1. wskazywanie nieprawdziwego bądź wprowadzającego w błąd oznaczenia nadawcy;

6.2.2. kierowanie wiadomości do Użytkowników Końcowych bez wymaganej podstawy prawnej lub naruszających przepisy właściwego prawa;

6.2.3. dopuszczanie do korzystania z Usług w celu komunikacji nieregulowanymi kanałami (np. P2P, grey routes) i/lub wysyłanie Wiadomości dla celów innych niż własne cele gospodarcze Klienta;

6.2.4. kierowanie na 1 numer telefonu więcej aniżeli 20 wiadomości w ciągu kolejnych 60 sekund;

6.2.5. wykorzystywanie Usług do wysyłania SPAMu w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, i/lub wysyłania Wiadomości:

a) niezamówionych (co może naruszać obowiązujące prawo lub polityki Operatorów), w tym w szczególności Wiadomości zawierających niezamówioną informację handlową w rozumieniu ustawy z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

b) których Treść służy (bezpośrednio lub pośrednio) jakimkolwiek celom charytatywnym, reklamie usług/ produktów jakiegokolwiek Operatora i/lub hazardowi, w tym w szczególności Wiadomości, których przedmiotem są gry losowe lub zakłady wzajemne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 19.11.2009 r. o grach hazardowych.

6.2.6. dostarczanie przez lub do systemów teleinformatycznych, i/lub/włączając także Serwis SMSAPI, jakichkolwiek danych/ informacji/ Treści, które:

a) powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych LINK lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym także, choć nie wyłącznie Operatorów. Klient jest odpowiedzialny zapewnić, aby Treść była (i) wolna od wirusów, trojanów (Trojan horses), robaków (worms) lub innego szkodliwego kodu w tym odnośników umożliwiających pobranie szkodliwego oprogramowania, (ii) w uzgodnionym formacie, (iii) nie mogła wywierać negatywnego wpływu na Usługi świadczone przez LINK lub infrastrukturę, system, sieć, usługi LINK lub jego podwykonawców lub innych klientów;

b) naruszają prawa i/lub interes LINK, osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub obyczajowe, lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązujących w miejscu wysyłki lub miejscu, do którego wiadomość jest kierowana;

c) reklamujące bądź promujące usługę/i (Klienta i/lub osób trzecich) wykorzystujące numery na które połączenia oraz wysłanie wiadomości wiąże się z pobraniem podwyższonej opłaty lub subskrypcją płatnego serwisu w szczególności Premium SMS.

6.3. W razie naruszenia przez Klienta pkt 6.1 lub 6.2, LINK- niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień- będzie uprawniony do powstrzymania się od świadczenia Klientowi Usług bez konieczności wypowiedzenia Umowy.

6.4. Z dniem ustania stosunku prawnego wynikającego z zawartej między stronami umowy Klient zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z Serwisu SMSAPI.

6.5. LINK przysługuje, według własnego uznania, prawo kontroli wykonania przez Klienta zobowiązań wynikających z Umowy, a także usunięcia i/lub zawieszenia Konta Klienta.

6.6. Wyłączną odpowiedzialność za formę i treść Wiadomości wysyłanych za pośrednictwem Serwisu SMSAPI ponosi Klient.

Dział VII – Prace serwisowe

7.1. LINK zastrzega sobie prawo prowadzenia prac konserwacyjnych Systemu Teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwiać Klientom korzystanie z Usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na Witrynie bądź przesłany e-mailem przed rozpoczęciem prac.

7.2. W przypadkach szczególnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu Teleinformatycznego, LINK ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia, a także do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu Teleinformatycznego.

7.3. Utrudnienie lub uniemożliwienie korzystania z Usług z przyczyn wskazanych w pkt 7.1 lub 7.2 nie uzasadnia jakichkolwiek roszczeń wobec LINK.

Dział VIII – Poufność i przetwarzanie danych osobowych

8.1. LINK zapewnia dochowanie poufności Treści wiadomości kierowanych za pośrednictwem Usług, a także danych podmiotu przez oraz do którego są one kierowane, chyba że informacje te są jawne z zasady lub ich ujawnienie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia Usług. Informacje, o których mowa, mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych w przepisach obowiązującego prawa.

8.2. LINK traktuje kwestie ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych z należytą starannością i przetwarza takie informacje zgodnie z obowiązującymi Przepisami o Ochronie Danych oraz Umową. W celu świadczenia Usług, LINK jest uprawniony przetwarzać dane osobowe dotyczące Użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usług. LINK może ujawnić dane osobowe osobom trzecim zgodnie z Umową.

8.3. Sposób postępowania z danymi, zakres oraz obowiązki LINK w zakresie przetwarzania danych osobowych zostały opisane w załączniku dotyczącym danych osobowych, który stanowi umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych między LINK a Klientem, i stanowi udokumentowane polecenie przetwarzania w myśl art. 28 ust 3. lit a) RODO.

8.4. Wymagania bezpieczeństwa dotyczące przetwarzania danych osobowych przez podmiot przetwarzający są określone w załączniku dotyczącym bezpieczeństwa.

8.5. Aby umożliwić świadczenie Usług, na Koncie zbierane są dane kontaktowe w różnych celach, np. księgowych/ finansowych, technicznych, wsparcia, marketingowych itd. Klient jest zobowiązany do należytego poinformowania wszystkich osób/ Użytkowników, którzy są lub będą wymienieni na Koncie, o fakcie przekazania ich danych w ramach Usług, a także o ich prawach jako podmiotu danych.

8.6. Klientowi, Użytkownikom, a także innym osobom, które zostały wymienione na Koncie, przysługuje prawo do wglądu i do poprawiania swoich danych osobowych oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

8.7. Klient, Użytkownicy, a także inne osoby wymienione przez Klienta na Koncie, mogą być informowani o:

a) zmianach w regulaminach, cennikach lub polityce prywatności;

b) zmianach związanych bezpośrednio ze świadczeniem usług w ramach Serwisu SMSAPI, m.in. takich jak aktualizacje serwisu, aktualizacje warunków technicznych i dokumentacji;

c) stanie płatności za wykonane Usługi (o wystawieniu faktury, o stanie płatności), w tym o kodach rabatowych na Usługi;

d) akcjach o charakterze edukacyjnym lub związanym z działaniem lub usprawnianiem działania Serwisu SMSAPI.

8.8. Informacje wymienione w punkcie powyżej mogą być przesyłane, w zależności od potrzeb, jednym z dostępnych kanałów, na dane podane na Koncie, tj.: pocztą tradycyjną na adres siedziby (lub adres korespondencyjny itp.), adres e-mail (w tym przez zautomatyzowany serwis ticketowy), numer telefonu (SMS, telefon głosowy, aplikacja) lub poprzez chat.

8.9. LINK nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez dostawców systemów płatności.

8.10. W granicach dopuszczalnych przez przepisy prawa, LINK nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Klientowi lub osobom trzecim w wyniku przetwarzania danych osobowych niezgodnie z postanowieniami niniejszego działu lub pozostałych postanowień Regulaminu, Umowy lub umów szczegółowych. W razie powstania tego rodzaju roszczeń Klient zobowiązuje się do ich niezwłocznego zaspokojenia. W przypadku, gdyby do zaspokojenia takich roszczeń zobowiązany został LINK- Klient zobowiązuje się do niezwłocznego zwolnienia LINK z ww. obowiązku.

8.11. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności Serwisu SMSAPI.

Dział IX – Poufność

9.1. Klient jest zobowiązany nie korzystać z Informacji Poufnych, ani też nie ujawniać ich jakiejkolwiek osobie, ani w trakcie, ani po zakończeniu Umowy, za wyjątkiem korzystania lub ujawnienia w celu wykonywania praw lub obowiązków Klienta na podstawie Umowy, lub gdy jest to wymagane przepisami obowiązującego prawa.

9.2. Klient jest zobowiązany zachować w poufności oraz chronić Informacje Poufne dotyczące LINK z zachowaniem staranności co najmniej równoważnej z ochroną dotyczącą Informacji Poufnych Klienta.

9.3. Informacje Poufne nie obejmują informacji:

a) pozostającej już w posiadaniu strony otrzymującej bez obowiązku zachowania jej poufności; lub

b) przekazanej stronie otrzymującej zgodnie z prawem przez osobę trzecią, bez naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania do jej nieujawniania; lub

c) dostępnej publicznie bez naruszenia Umowy.

Dział X – Wyłączenie rękojmi przez LINK

10.1. Usługi świadczone są w miarę dostępności oraz możliwości. LINK dokłada wszelkich starań, aby realizowane wysyłki przebiegały prawidłowo, lecz nie gwarantuje doręczenia każdej wiadomości.

10.2. W granicach dopuszczalnych przepisami prawa, LINK wyłącza wszelkie gwarancje i rękojmię, wyraźne oraz dorozumiane, ustawowe lub inne, włączając bez ograniczeń gwarancje i rękojmię w zakresie funkcjonalności, przydatności do określonego celu lub braku naruszenia.

10.3. LINK nie gwarantuje, że Usługi będą świadczone bez błędów, że korzystanie z Usług będzie niezakłócone lub bezbłędne. Klient wyraża zgodę i akceptuje, że Wiadomości mogą nie zostać doręczone do zamierzonego odbiorcy, oraz że Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie ryzyka związane z korzystaniem z Usług.

Dział XI – Odpowiedzialność

11.1. Klient zwalnia LINK z odpowiedzialności za wszelką szkodę, stratę, koszty, wydatki i inne roszczenia, wynikające z twierdzeń osoby trzeciej, że korzystanie przez Klienta z jakiegokolwiek utworu zależnego stworzonego w związku z korzystaniem z Treści lub Usług, stanowi naruszenie jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za rodzaj, treść, jakość, i organizację swoich usług, włączając Treść wysyłanych Wiadomości. Odpowiedzialność Klienta za naruszenie Umowy nie jest w żaden sposób ograniczona, chyba że wymaga tego prawo właściwe.

11.2. LINK, w granicach dopuszczalnych przepisami właściwego prawa, nie ponosi odpowiedzialności za błędy i przerwy w świadczeniu Usług, wynikające w szczególności z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania Systemu Teleinformatycznego, chyba że są one wynikiem celowego działania lub rażącego niedbalstwa, które można przypisać wyłącznie i w całości LINK.

11.3. LINK nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Usług wynikający z błędnej rejestracji, nieudanej próby logowania przez Klienta/ Użytkownika, lub też skutki przechwycenia danych logowania przez osoby trzecie. LINK nie ponosi także odpowiedzialności za konsekwencje włączenia usługi automatycznego doładowania Konta za pośrednictwem serwisu elektronicznego obsługującego płatności online.

11.4. LINK nie jest odpowiedzialny za szkody pośrednie, w tym także za utracone korzyści lub zyski.

11.5. Wymienione powyżej ograniczenia odpowiedzialności nie znajdują zastosowania do szkód spowodowanych oszustwem, rażącym niedbalstwem lub działaniem celowym.

11.6. Całkowita i maksymalna odpowiedzialność LINK wobec Klienta, wynikająca ze stosunku prawnego objętego Umową, a także w każdym innym przypadku, w którym zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin, w każdym dwunastomiesięcznym (12) okresie, nie może w żadnym razie przekroczyć kwot opłaconych przez Klienta (kwot zapłaconych za Punkty/ pakiety) w okresie dwunastu (12) kolejnych miesięcy poprzedzających zdarzenie, które pociąga za sobą odpowiedzialność, pomniejszonych o dotyczące Klienta koszty operatorskie oraz podatki w tym okresie.

11.7. W przypadku powstania szkody lub straty, LINK przysługuje w szczególności prawo żądania odszkodowania uzupełniającego.

11.8. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być rozumiane jako wyłączające lub ograniczające prawa LINK do dochodzenia w pełnej wysokości roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Dział XII – Tryb postępowania reklamacyjnego

12.1. Reklamacje mogą być składane z tytułu niewykonania, nienależytego wykonania Usług, lub wadliwego ich rozliczenia.

12.2. Reklamacja jest składana za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres e-mail: bok@smsapi.pl. W treści reklamacji Klient zobowiązany jest wskazać dane pozwalające na identyfikację wysyłanej Wiadomości.

12.3. Reklamację można wnieść w terminie 7 dni licząc od dnia nadania Wiadomości, której reklamacja dotyczy.

Konsument ma prawo złożyć reklamację do 12 miesięcy po wykryciu okoliczności, o których mowa w pkt 12.1.

12.4. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające, a także precyzyjne określenie roszczenia Klienta.

12.5. LINK rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, LINK w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie lub w formie e-mail o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

12.6. Naruszenie warunków postępowania reklamacyjnego uzasadnia odrzucenie reklamacji.

12.7. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z Umowy przysługuje Klientowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

Dział XIII – Wyłączenie stosowania Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej (EECC)

13.1. Zgodnie z pkt 259 preambuły, art. 102 par. 1, 2, 3 i 5 EECC, jeśli Klient jest mikro lub małym przedsiębiorcą lub organizacją not-profit, niniejszym wyraźnie zgadza się, aby nie miały do niego zastosowania uprawnienia do:

(a) otrzymania przez Klienta umowy na trwałym nośniku; oraz

(b) otrzymania przez Klienta podsumowania warunków Umowy; oraz

(c) otrzymania przez Klienta powiadomienia, gdy poziom wykorzystania Usług rozliczanych w oparciu o czas albo ilość danych lub jednostek, osiągnie limit określony w planie taryfowym Klienta (jeśli dotyczy).

13.2. Ponadto, zgodnie z art. 105 par. 1 i 2 EECC, nabyte przez Klienta Usługi mogą wskazywać okres zobowiązania. W przypadku gdy okres ten jest dłuższy niż maksymalny okres ustawowy, Klient niniejszym wyraźnie zgadza się, aby krótszy okres zobowiązania nie miał do niego zastosowania.

13.3. W przypadku gdy Klient nie zgadza się w sposób wyraźny na powyższe ograniczenia, jest zobowiązany skontaktować się z zespołem obsługi klienta LINK.

Dział XIV: Postanowienia końcowe

14.1. LINK przysługuje prawo do przeprowadzenia audytu ksiąg i ewidencji Klienta, przesłuchania właściwych reprezentantów Klienta, oraz do uzyskania dostępu do usług, produktów, treści i/lub sprzętu Klienta, w celu i w zakresie potrzebnym do sprawdzenia zgodności z Umową korzystania przez Klienta z Usług.

W przypadku gdy audyt ujawni brak zgodności po stronie Klienta, Klient jest zobowiązany usunąć naruszenie niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia LINK, bez uszczerbku dla innych uprawnień lub środków naprawczych przewidzianych w Umowie.

14.2. Klient wyraża zgodę na umieszczanie swojej nazwy, znaku towarowego, i/lub logo na stronie internetowej LINK. Klient upoważnia LINK do umieszczenia swojej nazwy, znaku towarowego i/lub logo w materiałach wewnętrznych wykorzystywanych na potrzeby LINK, a także w innych materiałach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych.

14.3. Niniejszy Regulamin nie upoważnia LINK do korzystania, w jakikolwiek inny sposób, niż wynikający z Regulaminu, Umowy lub jakiejkolwiek umowy powiązanej, ze znaków towarowych, sloganów reklamowych, nazw handlowych lub innych praw własności intelektualnej, do których prawa przysługują Klientowi.

14.4. Wszelkie oświadczenia stron pozostające w związku z Umową będą kierowane na adres Klienta lub innych osób podanych na Koncie, lub odpowiednio jego i ich adres e-mail, wskazany przy rejestracji Konta, lub podany później na Koncie. O każdej zmianie danych Klient jest jednak zobowiązany niezwłocznie poinformować LINK wysyłając e-mail na adres: bok@smsapi.pl. Do chwili otrzymania przez LINK informacji o zmianie danych Klienta, oświadczenie skierowane przez niego na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczone bez względu na to czy zostało odebrane.

14.5. LINK zastrzega sobie prawo do monitorowania, przechowywania i archiwizacji Treści wysyłanych Wiadomości oraz adresów IP komputerów, z których są realizowane wysyłki Wiadomości, na co Klient wyraża zgodę. Dane są przechowywane w celu udokumentowania wysyłek Wiadomości na wypadek sporu lub stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu, a także celem wykazania zgodności oraz zapewnienia wsparcia właściwym organom w sprawach dotyczących Usług.

14.6. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu, załączników, Umowy, lub jakiejkolwiek umowy powiązanej okażą się nieważne lub nieskuteczne w całości lub w części, nie uchybia to ważności pozostałych postanowień. Postanowienie uznane za nieważne lub nieskuteczne zastępowane są postanowieniami o treści dopuszczalnej przez prawo, która w możliwie najpełniejszym zakresie oddaje cel postanowienia zastępowanego.

14.7. Niniejszy Regulamin, w wersji z dnia 1.03.2022 r. obowiązuje od dnia 14 kwietnia 2022 r., chyba że strony wyraźnie ustaliły inaczej. Regulamin zmienia „Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usług dostępnych na www.smsapi.pl [wersja z dnia 01.12.2021]”, a także w całości zastępuje „Regulamin świadczenia usług w serwisie SMSAPI – LINK Mobility Poland Sp. z o.o. z dnia 01.01.2021” oraz wszelkie jego wcześniejsze lub zmienione wersje, wraz z załącznikami. Umowy postpaid (porozumienia) zawarte w oparciu o pkt 5.4 dotychczasowej wersji regulaminu pozostają ważne i skuteczne, przy czym winny być interpretowane z uwzględnieniem w szczególności pkt 4.4. niniejszego Regulaminu. W przypadku gdy Klient nie akceptuje zmiany Regulaminu, jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem na dzień 13 kwietnia 2022 r., przy czym oświadczenie o rozwiązaniu winno być dla swej skuteczności złożone LINK w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia wysłania przez LINK wiadomości o zmianie niniejszego Regulaminu oraz dodatkowo doręczone do LINK w tym samym terminie w formie e-mail (skan wysłanego pisma).

14.8. LINK zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

14.9. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część, a także integralną część Umowy między stronami, a obejmują w szczególności:

a) Załącznik nr 1 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych;

b) Załącznik nr 2 – Bezpieczeństwo;

c) Załącznik nr 3 – Zakres;

d) Załącznik nr 4 – Standardowe Klauzule Umowne;

e) Załącznik nr 5 – Specyfikacja Techniczna, dostępna na smsapi.pl/docs

14.10. Niniejszy Regulamin, a także Umowa podlegają prawu polskiemu.

14.11. W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu wynikającego z lub pozostającego w związku z niniejszym Regulaminem lub Umową, właściwym do jego rozstrzygnięcia pozostaje rzeczowo właściwy sąd w Gliwicach, Polska.

Załącznik nr 1 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

 1. Wstęp

  Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych („DPA”) zostaje zawarta między LINK oraz Klientem i stanowi integralną część Umowy („Umowa”) zawartej między stronami w oparciu o „Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usług dostępnych na www.smsapi.pl” („Regulamin”), wraz z załącznikiem „Zakres”, załącznikiem „Bezpieczeństwo”, załącznikiem „Standardowe Klauzule Umowne” ("SCC"), oraz wszelkimi innymi uzgodnionymi załącznikami.

  W przypadku gdy podmiot przekazujący dane, zgodnie z definicją zawartą w załączniku SCC, posiada siedzibę w Szwajcarii, odniesienia do RODO w SCC winny być rozumiane jako odniesienia do Federalnego Aktu o Danych Osobowych z dnia 19 czerwca 1992 r. oraz jego znowelizowanej wersji z dnia 25 września 2020 (FADP) w zakresie, w jakim przekazywania danych podlega FADP.

  W przypadku gdy podmiot przekazujący dane, zgodnie z definicją zawartą w załączniku SCC, posiada siedzibę w Szwajcarii, klauzule SCC chronią także dane jednostek prawnych aż do wejścia w życie znowelizowanego FADP.

  "Przepisy o Ochronie Danych" oznaczają ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych 2016/679 ("RODO") oraz dyrektywę UE w sprawie prywatności i łączności elektronicznej (dyrektywa ePrivacy) oraz przepisy krajowe dotyczące ochrony prywatności w kraju, w którym Administrator lub Podmiot przetwarzający ma siedzibę, z późniejszymi zmianami oraz przepisami zastępującymi, w tym przepisami wykonawczymi lub uzupełniającymi RODO oraz dyrektywę ePrivacy.

  Terminy zdefiniowane w artykule 4 RODO winny być rozumiane zgodnie z definicją RODO.

 2. Zakres i zobowiązania

  Strony zgadzają się i przyjmują do wiadomości, że w ramach świadczenia przez LINK usług na podstawie Umowy, będzie miało miejsce przetwarzanie danych osobowych w imieniu Klienta. W związku z tym Klient wyznacza LINK jako podmiot przetwarzający. Zasady i warunki przetwarzania danych są określone w niniejszym DPA. LINK gwarantuje, że wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w taki sposób, że przetwarzanie przez LINK spełni wymagania Przepisów o Ochronie Danych i zapewni ochronę praw Osoby, której dane dotyczą.

  Niniejsza DPA reguluje przetwarzanie danych osobowych w sytuacji, gdy LINK przetwarza w imieniu Klienta jako podmiot przetwarzający (RODO art. 28.3) lub, gdy LINK sam jest podmiotem przetwarzającym lub podwykonawcą przetwarzania (RODO art. 28.4).

  Dla celów niniejszej DPA Klient przyjmuje na siebie obowiązki Administratora i ponosi pełną odpowiedzialność wobec administratora, w imieniu którego przetwarza Dane Osobowe korzystając z usług LINK. Odniesienie do "Administratora" w niniejszej DPA będzie zatem we wszystkich przypadkach odnosić się do Klienta.

  LINK, jako podmiot przetwarzający, jego Podwykonawcy przetwarzania oraz inne osoby działające z upoważnienia LINK, które mają dostęp do Danych Osobowych, przetwarzają dane osobowe wyłącznie w imieniu Administratora i zgodnie z Umową i udokumentowanymi instrukcjami Administratora, oraz zgodnie z DPA, chyba że Przepisy o Ochronie Danych stanowią inaczej.

  LINK poinformuje Administratora, jeżeli w opinii LINK instrukcje naruszają Przepisy o Ochronie Danych.

  Przetwarzanie danych osobowych przez LINK jako administratora opisano w sekcji prywatności https://www.smsapi.pl/polityka-prywatnosci/.

 3. Zobowiązania administratora

  Administrator gwarantuje, że Dane Osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, w oznaczonych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Administrator nie będzie polecał LINK, aby ten przetwarzał więcej Danych Osobowych niż jest to wymagane do realizacji tych celów.

  Administrator jest odpowiedzialny za zapewnienie, aby w momencie przekazywania Danych Osobowych do LINK istniała ważna podstawa prawna przetwarzania określona w Przepisach o Ochronie Danych (RODO artykuł 6.1). Jeżeli taką podstawą prawną jest zgoda (RODO artykuł 6.1 lit. a)) Administrator gwarantuje, że każda zgoda jest udzielana w sposób wyraźny, dobrowolny, jednoznaczny i świadomy.

  Ponadto Administrator gwarantuje, że Osoby, których dane dotyczą, zostały poinformowane o przetwarzaniu ich Danych Osobowych zgodnie z wymaganiami Przepisów o Ochronie Danych (RODO art. 13 lub 14). Wszelkie instrukcje dotyczące przetwarzania danych osobowych wykonywane w ramach niniejszej DPA należy w pierwszej kolejności przesyłać do LINK. W przypadku gdy Administrator wyda instrukcje bezpośrednio Podwykonawcy przetwarzania wyznaczonemu zgodnie z sekcją 10, Administrator niezwłocznie poinformuje o tym LINK. LINK w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przetwarzanie przeprowadzone przez Podwykonawcę przetwarzania w wyniku instrukcji otrzymanych bezpośrednio od Administratora, a instrukcje takie skutkują naruszeniem niniejszej DPA, Umowy, lub Przepisów o Ochronie Danych.

 4. Poufność

  LINK zapewnia, że jego pracownicy, jego Podwykonawcy przetwarzania i inne osoby, które przetwarzają dane osobowe z polecenia LINK zobowiązały się do zachowania poufności lub są objęte odpowiednim ustawowym obowiązkiem zachowania poufności.

  Administrator podlega obowiązkowi zachowania poufności w odniesieniu do wszelkich dokumentów i informacji otrzymanych przez LINK, związanych z wdrożonymi technicznymi i organizacyjnymi środkami bezpieczeństwa LINK lub Podwykonawców przetwarzania LINK lub informacjami, które Podwykonawcy przetwarzania LINK określili jako poufne. Administrator może jednak zawsze udostępnić takie informacje organom nadzorczym, a jeśli to konieczne, działać zgodnie z obowiązkami Administratora wynikającymi z Przepisów o Ochronie Danych lub innych obowiązków ustawowych.

 5. Bezpieczeństwo

  Wymagania bezpieczeństwa mające zastosowanie do przetwarzania Danych Osobowych przez LINK zostały określone w załączniku „Bezpieczeństwo”.

 6. Dostęp do Danych osobowych i przestrzeganie praw Osób, których dane dotyczą

  O ile nie uzgodniono inaczej lub prawo nie nakazuje inaczej, Administrator ma prawo zażądać dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez LINK w imieniu Administratora.

  Jeżeli LINK lub Podwykonawca przetwarzania otrzyma wniosek Osoby, której dane dotyczą, dotyczący przetwarzania Danych Osobowych w imieniu Administratora, LINK prześle taki wniosek do Administratora, w celu jego dalszego rozpoznania, chyba że właściwe przepisy stanowią inaczej.

  Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, LINK wspiera Administratora odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi, w zakresie, w jakim jest to możliwe, w celu wypełnienia przez Administratora obowiązku udzielenia odpowiedzi na wnioski o skorzystanie z praw Osoby, której dane dotyczą, określonych w Przepisach o Ochronie Danych, w tym prawa Osoby, której dane dotyczą, do (i) dostępu do jej Danych Osobowych, (ii) sprostowania jej niedokładnych Danych Osobowych; (iii) usunięcia jej Danych Osobowych; (iv) ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych; oraz (v) prawa do otrzymywania swoich Danych Osobowych w usystematyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie (przenoszenie danych). W zakresie, w jakim Klient zwraca się o pomoc przekraczającą wymagania wobec podmiotów przetwarzających określone w RODO, LINK winien otrzymać rekompensatę za taką pomoc według aktualnych stawek LINK.

 7. Inna pomoc dla Administratora

  Jeżeli LINK lub Podwykonawca przetwarzania otrzyma wniosek o dostęp do informacji od właściwego organu nadzorczego, dotyczący zarejestrowanych Danych Osobowych lub działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych podlegających niniejszej DPA, LINK powiadomi Administratora o tym fakcie, w celu jego dalszego rozpoznania przez Administratora, chyba że LINK będzie uprawniony do samodzielnego rozpoznania tego wniosku.

  Jeżeli Administrator jest zobowiązany do przeprowadzenia Oceny Skutków dla Ochrony Danych i/lub Uprzednich konsultacji z organem nadzorczym w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych w oparciu o niniejszą DPA, LINK udzieli Administratorowi pomocy, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania oraz informacje dostępne dla LINK. W zakresie, w jakim Klient zwraca się o pomoc przekraczającą wymagania wobec podmiotów przetwarzających określone w RODO, Klient ponosi wszelkie koszty naliczone przez LINK związane z taką pomocą.

 8. Zgłoszenie o Naruszeniu Ochrony Danych Osobowych

  LINK po stwierdzeniu Naruszenia Ochrony Danych Osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza ją Administratorowi. Administrator jest odpowiedzialny za zgłoszenie Naruszenia Ochrony Danych Osobowych odpowiedniemu organowi nadzorczemu zgodnie z art. 33 RODO.

  Zgłoszenie do Administratora jest wysyłane na adres e-mail podany przy rejestracji Konta, lub podany później na Koncie, zgodnie z Umową zawartą w oparciu o Regulamin, oraz powinno zawierać co najmniej informacje o: (i) charakterze Naruszenia Ochrony Danych Osobowych, w tym, w miarę możliwości, kategorie i przybliżoną liczbę Osób, których dane dotyczą objętych naruszeniem, oraz kategorie i przybliżoną liczbę danych, których naruszenie dotyczy; (ii) prawdopodobnych konsekwencjach Naruszenia Ochrony Danych Osobowych; (iii) środkach podjętych lub proponowanych przez LINK w celu rozwiązania problemu Naruszenia Ochrony Danych Osobowych, w tym, w stosownych przypadkach, środkach mających na celu ograniczenie jego potencjalnych negatywnych skutków.

  W przypadku, gdy Administrator jest zobowiązany do przekazania informacji o Naruszenia Ochrony Danych Osobowych Osobom, których dane dotyczą, LINK wspiera Administratora, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania i informacje dostępne dla LINK. Administrator ponosi wszelkie koszty związane z takim powiadomieniem Osoby, której dane dotyczą.

 9. Przekazywanie do Państw Trzecich

  Przekazywanie Danych Osobowych do krajów znajdujących się poza Unią Europejską (UE) lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), a także bez wydanej przez Komisję Europejską decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, na mocy niniejszej Umowy w drodze ujawnienia lub udzielenia dostępu, może nastąpić tylko w przypadku udokumentowanych instrukcji Administratora.

  W przypadku przekazywania do Podwykonawców przetwarzania w Państwach Trzecich),, udokumentowane instrukcje są opisane w sekcji 10 poniżej i podlegają standardowym klauzulom umownym określonym w załączniku „Standardowe Klauzule Umowne”, moduł trzy- przekazanie przez LINK jako podmiotu przetwarzającego Podwykonawcy przetwarzania w Państwie Trzecim.

  Klient akceptuje i rozumie, że przekazywanie do operatorów w Państwach Trzecich, które jest niezbędne do przesyłania wiadomości do odbiorców znajdujących się w tych krajach, nie jest objęte wymogami niniejszej umowy.

 10. Wykorzystanie Podwykonawców przetwarzania (subprocesorów)

  Administrator zgadza się, że LINK może skorzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego, zwanego dalej Podwykonawcą przetwarzania, do pomocy w świadczeniu usług i przetwarzaniu Danych Osobowych na podstawie Umowy, pod warunkiem że LINK zapewni, że obowiązki w zakresie ochrony danych określone w niniejszej DPA i w Przepisach o Ochronie Danych, będą nałożone na każdego Podwykonawcę przetwarzania na mocy pisemnej umowy; oraz że każdy Podwykonawca przetwarzania zapewni wystarczające gwarancje, że wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia zgodności z Przepisami o Ochronie Danych i niniejszą DPA, oraz zapewni Administratorowi i odpowiednim organom nadzorczym dostęp i informacje niezbędne do weryfikacji takiej zgodności.

  LINK pozostaje w pełni odpowiedzialny wobec Administratora za działanie każdego Podwykonawcy przetwarzania.

  Stosowni Podwykonawcy przetwarzania są wymienieni w załączniku „Zakres”. LINK może zaktualizować listę, aby odzwierciedlała jakiekolwiek dodanie lub zastąpienie Podwykonawcy przetwarzania, poprzez powiadomienie Klienta na co najmniej 3 miesiące przed datą rozpoczęcia przetwarzania Danych Osobowych przez takiego Podwykonawcę przetwarzania. Jakikolwiek sprzeciw wobec takich zmian należy przekazać LINK w ciągu 3 tygodni od otrzymania takiego powiadomienia lub publikacji na stronie internetowej. W przypadku sprzeciwu Klienta co do uzupełnienia lub zmiany Podwykonawcy przetwarzania, LINK może wypowiedzieć Umowę oraz niniejszą DPA z zachowaniem 1-miesięcznego wypowiedzenia.

  Poprzez zawarcie niniejszej DPA, Klient udziela LINK upoważnienia do zapewnienia wszelkich podstaw prawnych dla Przekazania do Państw Trzecich dla każdego Podwykonawcy przetwarzania zatwierdzonego zgodnie z procedurą określoną powyżej. Jeśli Klient nie jest Administratorem, Klient jest zobowiązany zapewnić udzielenie takiego upoważnienia przez Administratora. Na wniosek, LINK dostarczy Administratorowi kopię standardowych klauzul umownych EU zgodnie z załącznikiem „Standardowe Klauzule Umowne”, moduł trzy, lub opis podstawy prawnej Przekazania.

  LINK zapewnia uzasadnioną pomoc i dokumentację, celem wykorzystania w niezależnej ocenie ryzyka Administratora w odniesieniu do wykorzystania Podwykonawców przetwarzania lub Przekazania Danych Osobowych do Państwa Trzeciego.

 11. Audyty

  Na żądanie LINK dostarczy Klientowi dokumentację środków technicznych i organizacyjnych wdrożonych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz inne informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez LINK jego obowiązków wynikających z DPA oraz odpowiednich Przepisów o Ochronie Danych.

  Administrator i organ nadzorczy na mocy odpowiednich Przepisów o Ochronie Danych są uprawnieni do przeprowadzania audytów, w tym lokalnych inspekcji i ocen przetwarzanych Danych Osobowych, systemów i urządzeń wykorzystywanych do tego celu, wdrożonych środków technicznych i organizacyjnych, w tym polityk bezpieczeństwa i podobnych, oraz Podwykonawców przetwarzania. Administrator nie ma dostępu do informacji dotyczących innych klientów LINK oraz informacji podlegających obowiązkowi zachowania poufności.

  Administrator jest uprawniony do przeprowadzania takich audytów przez jeden (1) dzień w roku, z nie mniejszym niż dwutygodniowym wyprzedzeniem. Jeżeli Administrator wyznaczy zewnętrznego audytora do przeprowadzania audytów, zewnętrzny audytor jest zobowiązany do zachowania poufności. Administrator ponosi wszelkie koszty związane z audytami zainicjowane przez Administratora lub naliczone w związku z audytami Administratora, w tym rekompensatę dla LINK w zakresie, w jakim Administrator wymaga wsparcia przekraczającego wymogi określone przez RODO. LINK ponosi jednak takie koszty, jeżeli audyt wykaże niezgodność z DPA lub Przepisami o Ochronie Danych.

 12. Okres obowiązywania i rozwiązanie

  Niniejsza DPA obowiązuje przez cały okres przetwarzania przez LINK Danych Osobowych w imieniu Administratora.

  W przypadku naruszenia przez LINK DPA lub niezgodności z Przepisami o Ochronie Danych, Administrator może: (i) zobowiązać LINK do zaprzestania dalszego przetwarzania Danych Osobowych ze skutkiem natychmiastowym; i/lub (ii) rozwiązać DPA ze skutkiem natychmiastowym.

 13. Skutki rozwiązania

  LINK, po zakończeniu DPA, usunie Dane Osobowe powierzone przez Administratora, chyba że prawo właściwe stanowi inaczej. Klient akceptuje i rozumie, że w przypadku gdy potrzebuje kopii Danych Osobowych przed ich usunięciem, dane te będą dla niego dostępne do momentu zakończenia umowy.

  Na żądanie Klienta, LINK udokumentuje Administratorowi na piśmie, że usunięcie danych nastąpiło zgodnie z niniejszą DPA.

 14. Naruszenie DPA i Ograniczenie odpowiedzialności

  Niedopełnienie warunków DPA przez którąkolwiek ze stron jest uważane za naruszenie Umowy przez tę stronę, a strona naruszająca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia skutków naruszenia. Strona naruszająca informuje drugą stronę o środkach podjętych w celu usunięcia nieprawidłowości. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej strony za błędy spowodowane przez systemy, działania, zaniedbania lub pominięcia drugiej strony, lub przez powszechne opóźnienia w dostępie do Internetu lub sieci, awarie zasilania lub inne błędy pozostające poza uzasadnioną kontrolą stron.

  Ograniczenia odpowiedzialności zawarte w Umowie mają zastosowanie do odpowiedzialności wynikającej z niniejszej DPA oraz załącznika „Standardowe Klauzule Umowne”.

 15. Zawiadomienia i zmiany

  Wszelkie zawiadomienia związane z DPA winny być doręczone na piśmie na adres e-mail adres podany przy rejestracji Konta, lub podany później na Koncie, zgodnie z Umową zawartą w oparciu o Regulamin.

  W przypadku gdy zmiana Przepisów o Ochronie Danych, orzeczenie lub opinia z innego wiarygodnego źródła spowoduje odmienną interpretację Przepisów o Ochronie Danych, lub zmiany usług świadczonych na podstawie Umowy będą wymagać zmiany niniejszej DPA, LINK zaproponuje implementację tych zmian do DPA.

 16. Prawo oraz sąd właściwy

  Określone w Umowie zasady dotyczące prawa właściwego, metody rozwiązywania sporów oraz właściwości sądu, stosuje się, o ile właściwość miejscowa znajduje się w granicach UE lub EOG. W pozostałych przypadkach, właściwym jest prawo polskie oraz sąd właściwy dla miasta Gliwice.

Załącznik nr 2 – Bezpieczeństwo

Wymóg zapewnienia bezpieczeństwa informacji

LINK, który zgodnie z Umową I DPA przetwarza Dane Osobowe w imieniu Administratora, wdraża odpowiednie środki techniczne I organizacyjne określone w Przepisach o Ochronie Danych i/lub obowiązkach nałożonych przez odpowiedni organ nadzorczy zgodnie z Przepisami o Ochronie Danych lub innymi obowiązującymi przepisami prawa, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

LINK ocenia odpowiedni poziom bezpieczeństwa i bierze pod uwagę ryzyko związane z przetwarzaniem w związku z usługami świadczonymi w oparciu o Umowę, w tym ryzyko przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmiany, nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do Danych Osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

Wszelkie transfery Danych Osobowych między LINK a Administratorem lub między LINK a jakąkolwiek stroną trzecią odbywają się przy zapewnieniu wymaganego poziomu bezpieczeństwa lub w inny sposób uzgodniony między Stronami.

Załącznik zawiera ogólny opis środków technicznych i organizacyjnych, które LINK wdroży, aby zapewnić odpowiedni poziomu bezpieczeństwa.

W zakresie, w jakim LINK ma dostęp do takich informacji, LINK przekazuje Administratorowi ogólne opisy środków technicznych I organizacyjnych swoich Podwykonawców przetwarzania, wdrażanych, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Środki techniczne i organizacyjne

Fizyczna kontrola dostępu

LINK podejmie proporcjonalne środki, aby zapobiec nieuprawnionemu fizycznemu dostępowi do pomieszczeń LINK oraz urządzeń, w których przechowywane są Dane Osobowe. Środki te mogą obejmować:

 • Proceduralne i / lub fizyczne systemy kontroli dostępu

 • Blokowanie drzwi lub inne elektroniczne środki kontroli dostępu

 • System alarmowy, monitor wideo / CCTV lub inne urządzenia monitorujące

 • Rejestrowanie wejść / wyjść z obiektu

 • ID, klucz lub inne wymagania dostępu

Kontrola dostępu do systemów

LINK podejmie proporcjonalne środki, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do systemów przechowujących Dane Osobowe. Środki te mogą obejmować:

 • Procedury haseł (w tym np. wymagania dotyczące długości lub znaków specjalnych, wymuszona zmiana hasła w częstym trybie itd.)

 • Dostęp do systemów podlegającyc zatwierdzeniu przez kierownictwo działu HR lub administratorów systemów IT

 • Brak dostępu do systemów dla użytkowników-gości lub anonimowych kont

 • Centralne zarządzanie dostępem do systemu

 • Procedury ręcznego blokowania, gdy stacje robocze pozostają bez nadzoru, oraz automatyczna blokada w ciągu maksymalnie 5 minut

 • Ograniczenia w korzystaniu z nośników wymiennych, takich jak pendrive, dyski CD / DVD lub przenośne dyski twarde, a także wymagania szyfrowania

Kontrola dostępu do danych

LINK podejmie proporcjonalne środki, aby uniemożliwić nieuprawnionym użytkownikom dostęp do danych wykraczających poza zakres ich uprawnień dostępu, oraz aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do Danych Osobowych, ich usuwaniu, modyfikowaniu lub ujawnianiu. Środki te mogą obejmować:

 • Zróżnicowane prawa dostępu, zdefiniowane zgodnie z obowiązkami

 • Zautomatyzowany dziennik dostępu użytkownika za pośrednictwem systemów IT

Kontrola wprowadzania danych

LINK podejmie proporcjonalne środki, aby sprawdzić i ustalić, czy i przez kogo Dane Osobowe zostały wprowadzone do systemów, zmodyfikowane lub usunięte. Środki te mogą obejmować :

 • Zróżnicowane prawa dostępu oparte na zakresie obowiązków

 • Zautomatyzowany dziennik dostępu użytkowników i częste przeglądanie dzienników zabezpieczeń w celu wykrycia i monitorowania ewentualnych incydentów

 • Zapewnienie, że możliwe jest sprawdzenie i ustalenie, do których organów Dane Osobowe zostały lub mogą zostać przekazane lub udostępnione za pomocą sprzętu do przesyłania danych

 • Zapewnienie, że możliwe jest zweryfikowanie i ustalenie, które Dane Osobowe zostały wprowadzone do systemów przetwarzania danych, zmienione lub usunięte oraz kiedy i przez kogo Dane Osobowe zostały wprowadzone, zmienione lub usunięte

Kontrola jawności

LINK podejmie proporcjonalne środki, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, zmianie lub usunięciu Danych Osobowych podczas przesyłania Danych Osobowych. Środki te mogły obejmować:

 • Wykorzystanie nowoczesnego szyfrowania na wszystkich elektronicznych przesyłach Danych Osobowych

 • Szyfrowanie za pomocą sieci VPN lub HTTPS w celu zdalnego dostępu, transportu i przesyłania Danych Osobowych

 • Ścieżki audytu wszystkich transferów danych

Kontrola dostępności

LINK podejmie proporcjonalne środki w celu zapewnienia ochrony danych przed przypadkowym zniszczeniem lub utratą. Środki te mogą obejmować:

 • Regularne tworzenie kopii zapasowych Danych Osobowych

 • Zdalny magazyn

 • Wykorzystanie ochrony antywirusowej / zapory systemowej

 • Monitorowanie systemów w celu wykrycia wirusa itp.

 • Zapewnienie, aby zapisane Dane Osobowe nie moły zostać uszkodzone w wyniku nieprawidłowego działania systemu

 • Zapewnienie, aby zainstalowane systemy mogły zostać przywrócone w przypadku przerwania działania

 • Nieprzerwane zasilanie (UPS)

 • Procedury ciągłości działania

Kontrola rozdzielenia

LINK podejmie proporcjonalne środki w celu zapewnienia, aby Dane Osobowe zbierane do innych celów, były przetwarzane osobno. Środki te mogą obejmować:

 • Ograniczenia dostępu do Danych Osobowych przechowywanych w innych celach w oparciu o obowiązki

 • Segregacja biznesowych systemów informatycznych

Kontrola pracy/podwykonawcy

LINK wdraża środki w celu zapewnienia, aby w przypadku przetwarzania Danych Osobowych na zlecenie, Dane Osobowe były przetwarzane ściśle zgodnie z instrukcjami Administratora. Środki te mogą obejmować:

Jednoznaczne sformułowanie instrukcji kontraktowych

Monitorowanie realizacji zamówienia

Szkolenie i świadomość

LINK zapewnia, aby wszyscy pracownicy zapoznali się z procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa i poufności, poprzez:

 • Jednoznaczne zapisy w umowach o pracę dotyczące poufności, bezpieczeństwa i zgodności z procedurami wewnętrznymi

 • Wewnętrzne procedury i kursy dotyczące wymagań przetwarzania Danych Osobowych w celu wzbudzania świadomości.

Załącznik nr 3 – Zakres

Zakres przetwarzania

DPA dotyczy przetwarzania przez LINK Danych Osobowych w imieniu Administratora w związku ze świadczeniem usług przesyłania wiadomości. Usługi Przesyłania Wiadomości obejmują dostęp Administratora do rozwiązań LINK w zakresie zarządzania wiadomościami dla adresatów wiadomości wybranych przez Administratora do celów i z częstotliwością wybraną przez Administratora przez korzystanie z usługi. Umowa zapewni dalszy wgląd w konkretny rodzaj usług przesyłania wiadomości świadczonych Administratorowi na podstawie Umowy.

Kategorie Osób, których dane dotyczą

Kategorie Osób, których dane dotyczą, a których dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie niniejszej DPA, są określane przez administratora. Przetwarzanie obejmuje przetwarzanie Danych Osobowych związanych z użytkownikami końcowymi Administratora (odbiorcami i/lub nadawcami wiadomości w zależności od korzystania przez Administratora z usług na podstawie Umowy).

Rodzaje Danych Osobowych

Przetwarzanie dotyczy następujących kategorii rodzajów Danych Osobowych, z zastrzeżeniem zakresu korzystania przez Administratora z usług:

 • Podstawowe dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu itp.

 • Dane o lokalizacji, takie jak GPS, dane o lokalizacji Wi-Fi i dane o lokalizacji pochodzące z sieci LINK (nie są to dane o ruchu, jak zdefiniowano poniżej).

 • Dane o ruchu: dane osobowe przetwarzane w związku z przekazywaniem komunikacji w sieci łączności elektronicznej lub jej rozliczeniami.

 • Dane związane z treścią komunikacji, takie jak e-maile, wiadomości głosowe, wiadomości SMS/MMS, dane przeglądania itp.

Specjalne kategorie Danych Osobowych, takie jak dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych lub dane o stanie zdrowia, będą przetwarzane na podstawie DPA, jeśli usługi są wykorzystywane przez Klienta do przetwarzania takich danych.

Przedmiot przetwarzania

Przedmiotem przetwarzania przez LINK danych osobowych w imieniu Klienta jest świadczenie usług na rzecz Klienta, które wymagają przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe będą podlegać działaniom związanym z przetwarzaniem, określonym w Umowie.

Czas trwania przetwarzania

Przetwarzanie będzie kontynuowane przez okres obowiązywania umowy pomiędzy Klientem a LINK. LINK będzie przechowywać Dane Osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów przetwarzania.

Charakter przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane przez Klienta wprowadzającego dane do platformy LINK, poprzez dostęp do platformy LINK lub poprzez dostarczanie danych pracownikom LINK w celu ich wprowadzenia do obszaru Klienta na platformie. Dane będą dalej przetwarzane w celu skonfigurowania wiadomości zgodnie z wymaganiami Klienta, oraz uzyskania poprawnej listy adresatów przed rozpoczęciem procesu wysyłania oznaczonych wiadomości do oznaczonych adresatów.

Cel przetwarzania

Celem zaangażowania LINK do przetwarzania danych osobowych w imieniu Klienta jest spełnienie jego wymagań dotyczących komunikacji z odbiorcami.

Podwykonawcy przetwarzania (subprocesorzy)

Podwykonawcy przetwarzający zatwierdzeni zgodnie z niniejszą DPA wymienieni są w tabeli poniżej, a także na liście Podwykonawców przetwarzania (subprocesorów), dostępnej na: https://linkmobility.com/list/

Niniejsza DPA winna być uznana za instrukcję od Klienta, aby przekazać Dane Osobowe wymienionym Podwykonawcom przetwarzania.

Podwykonawca przetwarzania (subprocesor)Rodzaj przetwarzaniaLokalizacja
Atman Sp. z o.o., ul. Grochowska 21 a, 04-186 Warszawa, NIP: 1130059989Hosting / SMSAPI (panel klienta, API)Polska
T-Mobile Polska S.A, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, NIP: 1080022032Hosting / SMSAPI (panel klienta, API)Polska
V.1.1. Dodane 31.01.2024, obowiązuje od 1.05.2024
3S Data Center S.A. ul. Gospodarcza 12, 40-432 Katowice NIP: 9542704989Hosting / SMSAPI (panel klienta, API, dodatkowe usługi)Polska

Załącznik nr 4 – Standardowe Klauzule Umowne (SCC)

(zgodnie z DECYZJĄ WYKONAWCZĄ KOMISJI (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

między LINK, oraz spółkami powiązanymi z siedzibą w granicach EOG, dalej “podmiot przekazujący dane” oraz Klientem (MODUŁ CZWARTY) lub odpowiednim Podwykonawcą przetwarzania w Państwie Trzecim (MODUŁ TRZECI), dalej “podmiot odbierający dane

Tekst SCC jest dostępny na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=PL

Podmiot przekazujący dane oraz podmiot odbierający dane zawierają Standardowe Klauzule Umowne z następującymi modułami:

MODUŁ PIERWSZY: Przekazywanie między administratorami: Nie

MODUŁ DRUGI: Przekazywanie przez administratora podmiotowi przetwarzającemu: Nie

MODUŁ TRZECI: Przekazywanie między podmiotami przetwarzającymi (jeśli oraz w odpowiednim zakresie): Tak (w przypadku Podwykonawcy przetwarzania w Państwie Trzecim) / Nie (w przypadku Klienta w Państwie Trzecim)

MODUŁ CZWARTY: Przekazywanie przez podmiot przetwarzający administratorowi (jeśli oraz w odpowiednim zakresie): Tak (w przypadku Klienta w Państwie Trzecim) / Nie (w przypadku Podwykonawcy przetwarzania w Państwie Trzecim)

Specyfikacja wymagana dla każdego stosowanego modułu określona niżej:

Specyfikacja dotycząca MODUŁU TRZECIEGO: Przekazywanie między podmiotami przetwarzającymi

Klauzula 7 – Strony postanawiają, że klauzula jest stosowana:

Klauzula przystąpienia a) Podmiot, który nie jest Stroną niniejszych klauzul, może za zgodą Stron przystąpić do tych klauzul w dowolnym momencie albo jako podmiot przekazujący dane, albo jako podmiot odbierający dane, wypełniając dodatek i podpisując załącznik I część A. b) Po wypełnieniu dodatku i podpisaniu załącznika I część A podmiot przystępujący staje się Stroną niniejszych klauzul oraz nabywa prawa i obowiązki podmiotu przekazującego dane lub podmiotu odbierającego dane, zgodnie z jego określeniem w załączniku I część A. c) Podmiot przystępujący nie ma żadnych praw ani obowiązków wynikających z niniejszych klauzul w odniesieniu do okresu, zanim został ich Stroną.

Klauzula 9– Strony postanawiają, że Wariant 2 klauzuli jest do nich stosowany:

[WARIANT 2: OGÓLNA PISEMNA ZGODA Podmiot odbierający dane ma ogólną zgodę administratora na angażowanie podwykonawców przetwarzania widniejących w uzgodnionym wykazie. Podmiot odbierający dane wyraźnie informuje administratora na piśmie o wszelkich zamierzonych zmianach w tym wykazie polegających na dodaniu lub zastąpieniu podwykonawców przetwarzania z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej [określić przedział czasu], dając w ten sposób administratorowi wystarczający czas na wyrażenie sprzeciwu wobec takich zmian przed zaangażowaniem podwykonawcy lub podwykonawców przetwarzania. Podmiot odbierający dane dostarcza administratorowi informacje niezbędne do umożliwienia mu wykonania prawa do sprzeciwu. Podmiot odbierający dane informuje podmiot przekazujący dane o zaangażowaniu podwykonawcy lub podwykonawców przetwarzania.]

Klauzula 11– Strony postanawiają, że niniejsza opcjonalna część klauzuli nie jest stosowana:

[WARIANT: Podmiot odbierający dane wyraża zgodę, aby osoby, których dane dotyczą, mogły złożyć skargę również do niezależnego organu rozstrzygania sporów bez obciążania kosztami osoby, której dane dotyczą. W sposób określony w lit. a) informuje on osoby, których dane dotyczą, o takim mechanizmie dochodzenia roszczeń oraz o tym, że nie mają one obowiązku korzystać z niego ani postępować zgodnie z konkretną procedurą podczas dochodzenia roszczeń.]

Klauzula 17– Strony postanawiają, że Wariant 1 klauzuli jest do nich stosowany:

[WARIANT 1: Niniejsze klauzule podlegają przepisom prawa jednego z państw członkowskich UE, pod warunkiem że prawo to dopuszcza prawa osób trzecich, na rzecz których zawarto umowę. Strony uzgadniają, że jest to prawo obowiązujące na terytorium państwa siedziby podmiotu przekazującego dane.]

 • W przypadku, gdy podmiot przekazujący dane posiada siedzibę w Szwajcarii, Strony postanawiają, że niniejsze Klauzule podlegają prawu:

  • Szwajcarii (gdy przekazywanie danych podlega wyłącznie pod FADP)

  • Norwegii (gdy przekazywanie danych podlega zarówno FADP, jak i RODO)

Klauzula 18:

a) Wszelkie spory wynikające z niniejszych klauzul są rozstrzygane przez sądy państwa członkowskiego UE.

b) Strony uzgadniają, że są to sądy państwa siedziby podmiotu przekazującego dane.

 • W przypadku, gdy podmiot przekazujący dane posiada siedzibę w Szwajcarii, Strony postanawiają, że wszelkie spory wynikające z niniejszych klauzul są rozstrzygane przez sądy:

  • Szwajcarii (gdy przekazywanie danych podlega wyłącznie pod FADP)

  • Norwegii (gdy przekazywanie danych podlega zarówno FADP, jak i RODO)

c) Osoba, której dane dotyczą, może również wszcząć postępowanie sądowe przeciwko podmiotowi przekazującemu dane lub podmiotowi odbierającemu dane przed sądami państwa członkowskiego, w którym znajduje się jej miejsce zwykłego pobytu.

 • Strony postanawiają, że określenie “państwo członkowskie” nie może być interpretowane w taki sposób, aby uniemożliwiało osobom, których dane dotyczą, zlokalizowanym w Szwajcarii, dochodzenie swych praw w miejscu zwykłego pobytu (Szwajcarii) zgodnie z Klauzulą 18 c.

d) Strony uzgadniają, że będą podlegały jurysdykcji tych sądów.

Specyfikacja dotycząca MODUŁU CZWARTEGO: Przekazywanie przez podmiot przetwarzający administratorowi

Klauzula 7 – Strony postanawiają, że klauzula jest stosowana:

Klauzula przystąpienia a) Podmiot, który nie jest Stroną niniejszych klauzul, może za zgodą Stron przystąpić do tych klauzul w dowolnym momencie albo jako podmiot przekazujący dane, albo jako podmiot odbierający dane, wypełniając dodatek i podpisując załącznik I część A. b) Po wypełnieniu dodatku i podpisaniu załącznika I część A podmiot przystępujący staje się Stroną niniejszych klauzul oraz nabywa prawa i obowiązki podmiotu przekazującego dane lub podmiotu odbierającego dane, zgodnie z jego określeniem w załączniku I część A. c) Podmiot przystępujący nie ma żadnych praw ani obowiązków wynikających z niniejszych klauzul w odniesieniu do okresu, zanim został ich Stroną.

Klauzula 11– Strony postanawiają, że niniejsza opcjonalna część klauzuli nie jest stosowana:

[WARIANT: Podmiot odbierający dane wyraża zgodę, aby osoby, których dane dotyczą, mogły złożyć skargę również do niezależnego organu rozstrzygania sporów bez obciążania kosztami osoby, której dane dotyczą. W sposób określony w lit. a) informuje on osoby, których dane dotyczą, o takim mechanizmie dochodzenia roszczeń oraz o tym, że nie mają one obowiązku korzystać z niego ani postępować zgodnie z konkretną procedurą podczas dochodzenia roszczeń.]

Klauzula 17 – Strony postanawiają, że Wariant 1 klauzuli jest do nich stosowany:

[WARIANT 1: Niniejsze klauzule podlegają przepisom prawa jednego z państw członkowskich UE, pod warunkiem że prawo to dopuszcza prawa osób trzecich, na rzecz których zawarto umowę. Strony uzgadniają, że jest to prawo obowiązujące na terytorium państwa siedziby podmiotu przekazującego dane.]

 • W przypadku, gdy podmiot przekazujący dane posiada siedzibę w Szwajcarii, Strony postanawiają, że niniejsze Klauzule podlegają prawu:

  • Szwajcarii (gdy przekazywanie danych podlega wyłącznie pod FADP)

  • Norwegii (gdy przekazywanie danych podlega zarówno FADP, jak i RODO)

Klauzula 17:

Niniejsze klauzule podlegają przepisom prawa państwa, które dopuszcza prawa osób trzecich, na rzecz których zawarto umowę. Strony uzgadniają, że jest to prawo obowiązujące na terytorium państwa siedziby podmiotu przekazującego dane.

 • W przypadku, gdy podmiot przekazujący dane posiada siedzibę w Szwajcarii, Strony postanawiają, że niniejsze Klauzule podlegają prawu:

  • Szwajcarii (gdy przekazywanie danych podlega wyłącznie pod FADP)

  • Norwegii (gdy przekazywanie danych podlega zarówno FADP, jak i RODO)

Klauzula 18:

Wszelkie spory wynikające z niniejszych klauzul są rozstrzygane przez sądy państwa siedziby podmiotu przekazującego dane.

 • W przypadku, gdy podmiot przekazujący dane posiada siedzibę w Szwajcarii, Strony postanawiają, że wszelkie spory wynikające z niniejszych klauzul są rozstrzygane przez sądy:

  • Szwajcarii (gdy przekazywanie danych podlega wyłącznie pod FADP)

  • Norwegii (gdy przekazywanie danych podlega zarówno FADP, jak i RODO)

ZAŁĄCZNIK I

A. WYKAZ STRON

MODUŁ TRZECI: Przekazywanie między podmiotami przetwarzającymi/ MODUŁ CZWARTY: Przekazywanie przez podmiot przetwarzający administratorowi

Podmiot(y) przekazujący(-e) dane:

1. Nazwa: Link Mobility Poland Sp. z o.o. oraz spółki powiązane wymienione w sekcji “Subsidiary companies” na stronie LINK Mobility „Sub-processors list” (https://linkmobility.com/list/).

Adres: ul. Toszecka 101, 44-117 Gliwice, Polska oraz adresy spółek powiązanych Link Mobility Poland Sp. z o.o. wymienionymi w sekcji “Subsidiary companies” na stronie LINK Mobility „Sub-processors list” (https://linkmobility.com/list/).

Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów: DPO/IOD: Jan Wieczorkiewicz, +48601690816, jan.wieczorkiewicz@linkmobility.com

Działania mające znaczenie dla danych przekazywanych na podstawie niniejszych klauzul: świadczenie/ korzystanie z usług komunikacyjnych świadczonych odbiorcom.

Rola (administrator/ podmiot przetwarzający): podmiot(y) przetwarzający(-e).

Podmiot(y) odbierający(-e) dane:

 • odnośnie do MODUŁU TRZECIEGO:

  1. Nazwa: nazwa Podwykonawcy przetwarzającego w Kraju Trzecim, zgodnie z listą na stronie LINK Mobility „Sub-processors list” (https://linkmobility.com/list/).

  Adres: adres Podwykonawcy przetwarzającego w Kraju Trzecim, zgodnie z listą na stronie LINK Mobility „Sub-processors list” (https://linkmobility.com/list/).

  Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów: zgodnie z listą na stronie LINK Mobility „Sub-processors list” (https://linkmobility.com/list/).

  Działania mające znaczenie dla danych przekazywanych na podstawie niniejszych klauzul: świadczenie/ korzystanie z usług komunikacyjnych świadczonych odbiorcom.

  Rola (administrator/ podmiot przetwarzający): administrator.

 • odnośnie do MODUŁU CZWARTEGO:

  2. Nazwa: nazwa Klienta w rozumieniu Regulaminu

  Adres: adres Klienta, wskazany jako informacja kontaktowa na Koncie Klienta, zgodnie z Regulaminem.

  Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów: zgodnie ze wskazaniem Klienta, podanym jako informacja kontaktowa na Koncie Klienta, zgodnie z Regulaminem.

  Działania mające znaczenie dla danych przekazywanych na podstawie niniejszych klauzul: świadczenie/ korzystanie z usług komunikacyjnych świadczonych odbiorcom.

  Rola (administrator/ podmiot przetwarzający): podmiot przetwarzający.

B. OPIS PRZEKAZYWANIA DANYCH

MODUŁ TRZECI: Przekazywanie między podmiotami przetwarzającymi/ MODUŁ CZWARTY: Przekazywanie przez podmiot przetwarzający administratorowi

Kategorie osób, których dane dotyczą i których dane są przekazywane

 • odnośnie do MODUŁU TRZECIEGO: Przetwarzanie obejmuje przetwarzanie danych osobowych związanych z użytkownikami końcowymi Klienta podmiotu przekazującego dane (odbiorcami i/lub nadawcami wiadomości w zależności od korzystania przez Klienta podmiotu przekazującego dane z usług na podstawie Umowy).

 • odnośnie do MODUŁU CZWARTEGO: Przetwarzanie obejmuje przetwarzanie danych osobowych związanych z użytkownikami końcowymi podmiotu odbierającego dane/ administratora (odbiorcami i/lub nadawcami wiadomości w zależności od korzystania przez podmiotu odbierającego dane/ administratora z usług na podstawie Umowy).

Kategorie przekazywanych danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych dotyczy następujących kategorii danych:

 • Podstawowe dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu itp.

 • Dane o lokalizacji, takie jak GPS, dane o lokalizacji Wi-Fi i dane o lokalizacji pochodzące z sieci podmiotu przekazującego dane (nie są to dane o ruchu, jak zdefiniowano poniżej).

 • Dane o ruchu: dane osobowe przetwarzane w związku z przekazywaniem komunikacji w sieci łączności elektronicznej lub jej rozliczeniami.

 • Dane związane z treścią komunikacji, takie jak e-maile, wiadomości głosowe, wiadomości SMS/MMS, dane przeglądania itp.

Jeśli dotyczy danych usług– szczególne kategorie danych osobowych takie jak dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych lub dane o stanie zdrowia.

Częstotliwość przekazywania danych

w trybie ciągłym

Charakter przetwarzania

odnośnie do MODUŁU TRZECIEGO: Dane osobowe będą przetwarzane przez Klienta podmiotu przekazującego dane, wprowadzającego dane do platformy podmiotu przekazującego/ odbierającego dane, poprzez dostęp do tej platformy lub poprzez dostarczanie danych pracownikom podmiotu przekazującego/ odbierającego dane w celu ich wprowadzenia do obszaru klienta na platformie. Przetwarzanie obejmue pozyskiwanie danych statystycznych związanych ze świadczeniem usług- takich jak statusy doręczenia I inne informacje opisane w umowie o świadczenie usług między podmiotem przekazującym dane a jego Klientem. Dane będą dalej przetwarzane w celu skonfigurowania wiadomości zgodnie z wymaganiami Klienta podmiotu przekazującego dane, oraz uzyskania poprawnej listy adresatów przed rozpoczęciem procesu wysyłania oznaczonych wiadomości do oznaczonych adresatów.

odnośnie do MODUŁU CZWARTEGO: Dane osobowe będą przetwarzane w wyniku wprowadzenia danych, przez podmiot odbierający dane lub jego Klienta, do platformy podmiotu przekazującego dane, poprzez dostęp do tej platformy lub poprzez dostarczanie danych pracownikom podmiotu przekazującego dane w celu ich wprowadzenia do obszaru podmiotu odbierającego dane lub jego Klienta na platformie. Przetwarzanie obejmue pozyskiwanie danych statystycznych związanych ze świadczeniem usług- takich jak statusy doręczenia I inne informacje opisane w umowie o świadczenie usług między podmiotem przekazującym dane a podmiotem odbierającym dane. Dane będą dalej przetwarzane w celu skonfigurowania wiadomości zgodnie z wymaganiami podmiotu odbierającego dane lub jego Klienta, oraz uzyskania poprawnej listy adresatów przed rozpoczęciem procesu wysyłania oznaczonych wiadomości do oznaczonych adresatów.

Cel(e) przekazywania danych i dalszego przetwarzania

 • odnośnie do MODUŁU TRZECIEGO: spełnienie wymagań Klienta podmiotu przekazującego dane, dotyczących komunikacji z odbiorcami.

 • odnośnie do MODUŁU CZWARTEGO: spełnienie wymagań podmiotu odbierającego dane lub jego Klienta, dotyczących komunikacji z odbiorcami.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu

przetwarzanie będzie trwało przez okres obowiązywania umowy między podmiotem przekazującym dane a podmiotem odbierającym dane. Dane Osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to konieczne do realizacji celów przetwarzania.

Przedmiot, charakter i czas trwania przetwarzania w przypadku przekazywania podwykonawcom przetwarzania:

jak odpowiednio opisano powyżej.

C. WŁAŚCIWY ORGAN NADZORCZY

MODUŁ TRZECI: Przekazywanie między podmiotami przetwarzającymi

Właściwy organ(y) nadzorczy(-e) zgodnie z Klauzulą 13

 • Organ nadzorczy odpowiedzialny za zapewnianie, aby podmiot przekazujący dane przestrzegał przepisów rozporządzenia (UE) 2016/679, jest organem właściwym w państwie, w którym podmiot przekazujący dane posiada jednostkę organizacyjną.

 • W przypadku gdy podmiot przekazujący dane posiada siedzibę w Szwajcarii, strony ustanawiają równoległy nadzór:

  • Federalnego Pełnomocnika do spraw Ochrony Danych I Informacji (FDPIC), w zakresie, w jakim przekazywanie danych podlega FADP

  • Norweski Organ Ochrony Danych, w zakresie, w jakim przekazywanie danych podlega RODO

ZAŁĄCZNIK II – ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, W TYM ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE MAJĄCE NA CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DANYCH

MODUŁ TRZECI: Przekazywanie między podmiotami przetwarzającymi

Opis środków technicznych i organizacyjnych wdrożonych przez podmiot(y) odbierający(-e) dane (w tym odpowiednich certyfikacji) w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochron: stosuje się odpowiednio załącznik “Bezpieczeństwo”.

Zarejestruj się za darmo

Błyskawiczna rejestracja w 15 sekund. 50 SMS‑ów na start!

Utwórz konto