Prywatność

Traktujemy prywatność poważnie. Chcemy poinformować, o sposobach w jakie LINK przetwarza dane osobowe. Korzystanie z naszej strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na naszą politykę prywatności oraz że zgadzasz się z naszymi warunkami. Jeśli nie zgadzasz się z naszą polityką prywatności, zachęcamy do nieangażowania się lub interakcji z nami w jakikolwiek sposób.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SMSAPI

LINK Mobility Poland Sp. z o.o. zwana dalej "SMSAPI" jest częścią norweskiej grupy LINK Mobility Group (org. no 984 066 910) zwanej dalej "LINK". LINK Mobility Group składa się z wielu spółek i dane osobowe mogą być do nich transferowane i udostępniane między LINK Mobility GROUP a podmiotami wymienionymi na liście spółek zależnych: https://linkmobility.com/list.

Spółką matką i podmiotem odpowiedzialnym na terenie EU/EEA jest Link Mobility Group Holding ASA (reg. no. no. 920 901 336) z siedzibą w Norwegii.

Każda spółka zależna LINK jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności. Administratorem danych przetwarzanych na tej stronie jest SMSAPI: LINK Mobility Poland sp. z o.o.

SMSAPI przetwarza dane osobowe w ramach obowiązujących przepisów prawnych.

Definicje

Będziemy używać pewnych terminów, które będą powszechne w niniejszej polityce prywatności a które powinny być rozumiane zgodnie z art. 4 RODO.

 • Osoba fizyczna, „osoba której dane dotyczą”, jest możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną;
 • Administratorem danych jest osoba prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
 • Podmiot przetwarzający dane jest osobą prawną, która przetwarza dane osobowe w imieniu administratora danych;
 • Dane osobowe to wszelkie dane, które bezpośrednio lub pośrednio są powiązane z osobą fizyczną
 • przetwarzanie danych osobowych jest jakimkolwiek użyciem danych osobowych, w tym gromadzeniem, przechowywaniem, modyfikowaniem, przeniesieniem lub usunięciem.
 • Dane o ruchu to dane generowane w wyniku korzystania z sieci. Na przykład, gdy osoba korzysta z sieci komórkowej, informacje o tym, kto jest wysyłanie i odbieranie wiadomości lub rozmowy telefonicznej, czas rozpoczęcia i zakończenia, a lokalizacja telefonu komórkowego jest generowany. Jeśli dane o ruchu mogą być bezpośrednio lub pośrednio powiązane z Tobą jako osoba fizyczna, są one klasyfikowane jako dane osobowe. Dane o ruchu mogą być na przykład wykorzystywane do celów rozliczeniowych.
 • Dane zanonimizowane to dane, w których usunięto wszystkie elementy identyfikujące, uniemożliwiając skojarzenie danych z daną osobą.
 • SMSAPI – LINK Mobility Poland Sp. z o. o. (KRS 969-156-67-36)

Polityka prywatności i przetwarzanie danych osobowych w LINK Mobility

W przypadku korzystania z produktów i usług LINK lub SMSAPI my przetwarzamy te ogólne typy danych osobowych:

 • Jeśli użytkownik podpisał już z nami umowę na korzystanie z jednej lub kilku z naszych usług, będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika jako klienta lub dostawcy
 • Jeśli użytkownik nie podpisał jeszcze umowy z nami i kontaktuje się z nami za pomocą jednego z kanałów – na przykład odwiedzając tę stronę internetową – wykorzystujemy Twoje dane jako potencjalnego klienta lub potencjalnego dostawcy.
 • Dane osobowe użytkowników końcowych naszych klientów, które są nam przekazywane w drodze świadczenia usług zwane są danymi Użytkowników końcowych.

Okres przechowywania danych

SMSAPI zachowa dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów przetwarzania. SMSAPI przetwarza i przechowuje dane osobowe do czasu rozwiązania umowy lub do czasu, gdy użytkownicy końcowi zażądają usunięcia. Należy pamiętać, że zobowiązania prawne, na przykład przepisy ustawowe związane z przechowywaniem do celów księgowych lub przepisów antyterrorystycznych, mogą sprawić, że konieczne będzie przechowywanie danych osobowych również po rozwiązaniu umowy ze względu na wymogi prawne. Dalsze przechowywanie może również nastąpić w przypadku, gdy takie przechowywanie jest niezbędne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez SMSAPI, w tym między innymi do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

SMSAPI jako Administrator Danych Osobowych

Sposób w jaki SMSAPI przetwarza dane osobowe jako Administrator danych jest zdefiniowany i opisany w niniejszej polityce prywatności i w stosownych przypadkach w umowie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych lub warunkach ustalonych między SMSAPI i naszym klientem/dostawcą, lub jest dane są przetwarzane innego z powodu jakim jest uzasadnionego interesu prawnego SMSAPI.

W szczególności, twoje dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie jednej lub więcej podstaw prawnych wymienionych poniżej w zależności od charakteru wykorzystania usługi:

 • Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w związku z marketingiem usług SMSAPI
 • umowa między SMSAPI a Tobą jako Klientem lub Dostawcą SMSAPI lub pracownikiem, innym personelem, konsultantami lub kierownictwem Klienta lub Dostawcy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 • lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); W celu realizacji umowy o korzystanie z usługi świadczonej przez LINK użytkownikowi końcowemu, np. w związku z zarządzaniem profilem użytkownika lub członkostwem, oraz w celu powiadomienia użytkowników końcowych o zmianach lub odpowiedzi na zapytania związane z usługami, warunkami lub niniejszą informacją o ochronie prywatności.
 • obowiązkom prawnym, którym podlega SMSAPI, np. dalsze przechowywanie ze względu na ustawowe zasady przechowywania do celów księgowych, przechowywanie danych o ruchu do celów bezpieczeństwa narodowego (patrz RODO art. 6 ust. 1 lit. c, f);

Kontakty biznesowe, tzn. Klienci/dostawcy i inwestorzy oraz ich, przedstawiciele i pracownicy:

SMSAPI może pozyskać Twoje dane jako Kontakt biznesowy, gdy na przykład skontaktujesz się z naszym zespołem sprzedaży lub działem do kontaktu z inwestorami, gdy zarejestrujesz się na naszej stronie internetowej lub usługach poczty elektronicznej możemy poprosić Cię o podanie danych osobowych. Zakres podanych danych może obejmować imię i nazwisko, adres/kod pocztowy/miasto/kraj, numer telefonu i/lub adres e-mail.

Możemy również gromadzić i przetwarzać dalsze dane osobowe lub informacje, które podasz nam, Jeśli kontaktujesz się z nami z konkretnymi wnioskami i/lub aplikujemy o oferty pracy, pytania dotyczące ogłoszeń o pracę lub zgłoszeń spontanicznych.

Opracowywanie i zarządzanie propozycjami sprzedaży, ofertami i przetargami,

Zarządzanie kontami klientów

Na podstawie art. 6.1. a, b, c i f.

Przechowywanie danych przez okres obowiązywania umowy oraz po jej upływie przez okres uzasadnionych zapytań (do 6 lat)

procesy SMSAPI w celu podpisania i obsługi umowy z pracownikami, innym zatrudnionym personelem, konsultantami lub kierownictwem Klientów SMSAPI

Powiadamianie Klientów/Dostawców oraz ich przedstawicieli i pracowników o:

 • Zmianach w regulaminie, płatnościach, innych regulaminach lub polityce prywatności,
 • Zmiany bezpośrednio związane ze świadczeniem usług w ramach usług LINK, m.in. takie jak aktualizacje usług, aktualizacje warunków technicznych i dokumentacji,
 • Stan płatności za zrealizowane usługi (fakturowanie i status płatności), w tym kody rabatowe na usługi,
 • Inne sprawy związane z obsługą konta klienta

Zarządzanie kwestiami, prośbami i zapytaniami dotyczącymi obsługi klienta, inwestora lub dostawcy

Na podstawie art. 6. 1. b, c i f RODO

Przechowywanie danych przez okres obowiązywania umowy i po jej upływie przez okres uzasadnionych zapytań (do 12 miesięcy)

LINK kontaktuje się z klientem w związku z zapytaniami klientów

Odpowiadanie na zapytania:

 • lub pytania związane z usługami, inwestycjami, obowiązującymi warunkami lub niniejszą informacją o ochronie prywatności
 • związanych z działaniem usługi LINK.
 • związane z jakością usług.

Mierzenie zadowolenia klienta z obsługi problemów, żądań i zapytań klientów (NPS)

Na podstawie art. 6. 1. a i f RODO

Przechowywanie danych do 1 miesiąca po zakończeniu rundy NPS.

Badania satysfakcji klienta.

Odwiedzający stronę SMSAPI:

Możemy również gromadzić informacje o wizycie na tej stronie internetowej poprzez wykorzystanie i umieszczenie plików cookies. Obejmuje to między innymi adres protokołu internetowego (adres IP), typ przeglądarki, wersję przeglądarki, które strony odwiedzasz na naszej stronie internetowej, czas trwania wizyty i widoki strony komputera. W tym celu wykorzystujemy pliki cookies. Więcej informacji na temat plików cookie można przeczytać poniżej.

Zarządzanie stroną

Analiza ruchu na stronie

Na podstawie art. 6 RODO. 1. a i f RODO.

Do 12 miesięcy ostatniej wizyt

Do celów zarządzania stroną internetową i analityki

Ulepszania i oceny naszej strony internetowej i usług;

Uzyskania wglądu w korzystanie z naszej strony internetowej, jak opisano poniżej w sekcji plików cookie;

Zarządzaj relacjami z potencjalnymi klientami / szansami sprzedaży poprzez kontakt z poziomu strony internetowej

RODO art. 6. 1. a i f RODO

Do 12 miesięcy od ostatniego kontaktu

W celu udzielenia odpowiedzi na zapytania potencjalnych klientów i klientów

Kontaktowanie się lub informowanie odwiedzających naszą stronę internetową o informacjach, które zdaniem SMSAPI mogą być interesujące dla odwiedzającego (marketing) po przesłaniu przez odwiedzającego formularza internetowego na naszej stronie internetowej lub w inny sposób (opt-in);

Właściciele numerów telefonów komórkowych (Użytkownicy końcowi):

SMSAPI przekierowuje (routuje) wiadomości takie jak SMS oraz różne formy OTT od naszych klientów (będących administratorami tych Danych) do użytkowników końcowych (właścicieli numerów poprzez wybrany kanał przez klienta SMSAPI.

Wiadomości (SMS/OTT) - monitorowanie ruchu (dochodzenie, wyszukiwanie błędów)

RODO Art. 6 . 1 c,f RODO

Do 12 miesięcy

Aby wysyłać i kierować wiadomości, takie jak SMS, OTT od naszego klienta (pełniącego obowiązki administratora danych) do użytkownika końcowego (osoby, której dane dotyczą).

Przestrzeganie przepisów ustawowych i wykonawczych.

Pracownicy SMSAPI

Zgodnie z dokumentacją wewnętrzną.

Kategorie danych osobowych

W zależności od usługi i klientów korzystających z danej usługi, możemy jako administrator danych przetwarzać dane osobowe w następujących kategoriach

 • Podstawowe dane osobowe (takie jak imię i nazwisko), dane kontaktowe (takie jak adres e-mail, numer telefonu itp.).
 • Dane o ruchu: dane osobowe przetwarzane w związku z przekazywanego komunikatu w sieci łączności elektronicznej lub na ich fakturowanie.
 • Dane związane z treścią komunikacji, takie jak e-maile, wiadomości głosowe, SMS/MMS, itp.
 • Informacje o wizytach na tej stronie poprzez wykorzystywanie i umieszczanie plików cookies.

W niektórych przypadkach SMSAPI będzie w stanie połączyć dane osobowe zebrane z kilku różnych źródeł, o ile dane są zbierane w tym samym celu.

Twoje dane nie będą wykorzystywane w zautomatyzowanym systemie decyzyjnym, w tym profilowaniu.

Osoby, których dane dotyczą, mogą w każdej chwili:

 • Wycofać zgodę na przetwarzanie działań w oparciu o zgodę.
 • Zażądać dostępu lub zmiany danych osobowych.
 • Zażądać eksportu lub usunięcia danych osobowych.
 • Zażądać ograniczenia lub sprzeciw wobec przetwarzania.
 • Wypowiedzieć umowę.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych przez SMSAPI narusza stosowne przepisy o ochronie danych, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia lub innego właściwego organu nadzorczego.

SMSAPI jako podmiot przetwarzający (procesor)

Jak SMSAPI przetwarza dane osobowe jako podmiot przetwarzający jest zdefiniowany i opisany w umowie między SMSAPI a naszym klientem, administratorem danych oraz w opisie odpowiednich usług. Dane dotyczące osoby (podmiotu danych), które przetwarzamy jako podmiot przetwarzający dane, zależą od tego, które z naszych usług są wykorzystywane przez klienta.

SMSAPI przetwarza dane osobowe w imieniu klienta na postawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (UPPDO), a SMSAPI przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu świadczenia usług na rzecz klienta, zgodnie z UPPDO i instrukcjami klienta. Po rozwiązaniu umowy lub instrukcji od klienta, SMSAPI usunie lub zwróci dane osobowe przetwarzane zgodnie z umową, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają inaczej.

Przykłady działań związanych z przetwarzaniem

 • Udostępnianie narzędzi, które wspomagają wysyłkę i routowanie wiadomości SMS i OTT (takich jak Baza Numerów czy numery odbiorcze)
 • Twórz logów wiadomości, statystyk i raportów.
 • Monitorowanie ruchu, aby zapewnić dostarczanie wiadomości i stabilność systemu.
 • Zarządzanie zgodami podmiotów danych.
 • Przechowywanie informacji o osobach danych i zarządzanie nimi w imieniu administratorów danych

W zależności od usługi i sposobu korzystania przez klienta z danej usługi, możemy przetwarzać dane osobowe w ramach przetwarzanych danych osobowych w następujących kategoriach

 • Podstawowe dane osobowe (takie jak imię i nazwisko), dane kontaktowe (takie jak adres e-mail, numer telefonu itp.).
 • Szczególne kategorie danych osobowych, takie jak dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych lub dane zdrowotne.
 • Dane o ruchu: dane osobowe przetwarzane w związku z przekazywanego komunikatu w sieci łączności elektronicznej lub na ich fakturowanie.
 • Dane dotyczące korzystania z usług naszych klientów, takie jak historia transakcji czy zdarzenia związane z wiadomościami.
 • Dane związane z treścią komunikacji, takie jak e-maile, wiadomości głosowe, SMS/MMS, dane przeglądania itp.

Podstawę prawną przetwarzania:

 • Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych z klientem;

W jaki sposób chronimy dane osobowe?

Ochrona danych osobowych jest sprawą najwyższej wagi dla SMSAPI. Dlatego nieustannie pracujemy nad ochroną danych osobowych. Nasza polityka bezpieczeństwa informacji oraz polityka ochrony danych osobowych obejmuje ochronę personelu, danych, infrastruktury informatycznej, sieci wewnętrznych i publicznych, a także budynków biurowych i obiektów technicznych. Konkretne środki techniczne i organizacyjne można znaleźć w naszej umowie o przetwarzaniu danych. Szczególną uwagę zwraca się na takie informacje, jak dane osobowe.

Nasze działania w zakresie bezpieczeństwa mają na celu zrównoważenie narażenia na ryzyko, wartości biznesowej, dostępnej technologii, luk w zabezpieczeniach i zagrożeń w celu przestrzegania obowiązujących przepisów ustawowych, wykonawczych oraz wymogów umownych.

SMSAPI dąży do wdrożenia środków bezpieczeństwa poprzez ustanowienie odpowiednich poziomów ochrony danych osobowych i zapobiegając ujawnianiu danych osobowych stronom nieupoważnionym, zewnętrznie i wewnętrznie.

Komu udostępniamy dane?

SMSAPI może ujawniać dane osobowe zewnętrznym dostawcom i partnerom hostingowych, którzy wykonują usługi dla SMSAPI, aby móc świadczyć usługi. Lista subprocesorów dostępna jest tutaj, w pliku „LINK Poland”.

Ci zewnętrzni dostawcy będą wykorzystywać dane osobowe wyłącznie do celów, które zostały zebrane oraz w celu świadczenia swoich usług na rzecz SMSAPI. Stosunki z takimi dostawcami zewnętrznymi będą regulowane umową o przetwarzaniu danych.

LINK może ujawnić dane osobowe kontaktów biznesowych i odwiedzających Witrynę między wszystkimi podmiotami wymienionymi jako podmioty zależne w LINK Mobility Group. LINK posiada również spółki zależne, które znajdują się poza obszarem UE/EOG. Dostęp do danych osobowych od spółek zależnych jest chroniony standardowymi klauzulami umownymi podpisanymi przez LINK Mobility Group i wszystkie spółki zależne.

Ujawnienie danych osobowych organom publicznym może nastąpić, jeżeli i w zakresie wymaganym przez prawo i obowiązujące przepisy.

Państwa dane osobowe (odwiedzający stronę) mogą zostać przekazane do państwa trzeciego (USA) na podstawie wyraźnej zgody, przeczytaj więcej w sekcji „informacja o ciasteczkach”.

W jaki sposób LINK/SMSAPI zapewnia transfer do państw trzecich zgodnie z nowymi wymogami?

W następstwie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ("TSUE") z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie Facebook Ireland LTD, Maximillian Schrems, C-311/18 ("Schrems II") oraz w zaleceniach Europejskiej Rady Ochrony Danych ("EDPB") przyjętych w dniu 10 listopada 2020 r., środki wymagane w celu przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ("EOG") wymagają wyższego poziomu specyfikacji i staranności po stronie podmiotów odpowiedzialnych za takie przekazywanie w celu zapewnienia zgodności z RODO.

LINK/SMSAPI wdraża określone wymagania zgodnie z poniższymi krokami:

 • Krok 1: W LINK Mobility znamy nasze transfery
 • LINK Mobility zapewnia poprzez swoje umowy ze stronami trzecimi i jej wewnętrzne procesy, które transfery do krajów spoza EOG nie odbywają się bez wiedzy i dokumentacji LINK Mobility dotyczącej takiego transferu.

 • Krok 2: W LINK Mobility weryfikujemy ochronę, na której opiera się nasz transfer
 • Link Mobility nie opiera się na starszych zabezpieczeniach transferu (Tarcza Prywatności i Bezpieczna przystań). Jeżeli wymagane jest jakiekolwiek przeniesienie, wybierane są jedynie decyzje Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniej ochrony oraz obecne zabezpieczenia wymienione w art.

 • Krok 3: Przeniesienie zgodnie z prawem danego kraju
 • Przeniesienie odbywa się tylko wtedy, gdy prawo danego kraju, w tym wszelkie obowiązujące środki uzupełniające, nie uniemożliwia przetwarzania zgodnie z wymogami mającego zastosowanie przeniesienia.

Portale społecznościowe

SMSAPI może gromadzić informacje o Tobie w połączeniu z witrynami społecznościowymi na kilka sposobów

 • Gdy zdecydujesz się przyłączyć (przez naciśniecie przycisku "Lubię") do strony SMSAPI w serwisie społecznościowym (np. na stronie SMSAPI na Facebooku). W takich sytuacjach serwis społecznościowy może udostępnić niektóre informacje o Tobie do SMSAPI. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z polityką prywatności Witryny społecznościowej.
 • Gdy korzystasz ze strony sieci społecznościowej SMSAPI lub zawartych tam treści, możemy użyć plików cookie, aby dowiedzieć się, które łącza zostały kliknięte.
 • Gdy udostępniasz publicznie informacje na swojej stronie społecznościowej, możemy gromadzić te informacje.
 • Gdy korzystasz z funkcji logowania społecznościowego w celu uzyskania dostępu do zawartości zamiast przesyłania formularza internetowego. Funkcja logowania społecznościowego umożliwia odwiedzającym formularz sieci Web możliwość łączenia się z programami online przy użyciu ich tożsamości w sieci społecznościowej. Odwiedzający mogą korzystać z istniejącej witryny sieci społecznościowej, takiej jak Facebook, LinkedIn, Twitter lub Salesforce, aby ominąć rejestrację lub zarejestrować formularz sieci Web. Logowanie społecznościowe rejestruje aktualne informacje kontaktowe użytkowników i przechowuje informacje bezpośrednio w bazie danych.

Aby dowiedzieć się więcej na temat zasad ochrony prywatności w witrynie sieci społecznościowej, na której użytkownik kontaktujesz się z SMSAPI, zapoznaj się z polityką prywatności tej witryny sieci społecznościowej.

Jak wykorzystujemy pliki cookies?

SMSAPI wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie na naszych stronach internetowych. Pliki cookie pomagają nam określić najpopularniejsze części naszych stron internetowych, które strony są odwiedzane i jak długo. Dane są wykorzystywane do opracowywania i analizowania usług oraz kierowania reklam stron internetowych w usługach świadczonych przez partnerów.

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe zawierające ciąg znaków, które można umieścić na komputerze lub urządzeniu mobilnym w celu zidentyfikowania unikatowej przeglądarki lub urządzenia. Pliki cookie nie mogą uszkodzić komputera lub plików na komputerze użytkownika. Pliki cookie pozwalają tylko witrynie lub usługom wiedzieć, czy Twój komputer lub urządzenie odwiedziło tę witrynę lub usługę wcześniej. Pliki cookie mogą służyć do zrozumienia sposobu użycia witryny lub usługi. Pomagają one także efektywniej poruszać się między stronami, zapamiętywać Preferencje i ogólnie poprawiać jakość przeglądania.

Używamy plików cookies, aby:

 • Umożliwić korzystanie z usług dostępnych za pośrednictwem usługi, na przykład uwierzytelniające pliki cookie używane do logowania się do witryny i utrzymywania sesji logowania w witrynie.
 • Dostosowywanie zawartość strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika poprzez "zapamiętywanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. dla wybranego języka lub regionu.
 • Tworzenie statystyk, które pomogą zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy witryny korzystają z witryny, co pozwala na lepsze dostosowywanie witryny do potrzeb użytkowników.
 • Dostarczanie treści reklamowych użytkownikom witryny bardziej dopasowanych do ich zainteresowań.

Używamy również Google Analytics, usługi analityki internetowej opartej o nasz uzasadniony interes (tj. zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 f. RODO) i na podstawie zgody (art 6 ust. 1 a) osoby której dane dotyczą po zaakceptowaniu banera cookie.

Google LLC ("Google"). Google wykorzystuje pliki cookie. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez użytkowników z oferty online są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Używamy tylko Google Analytics z włączoną anonimizacją adresów IP. Oznacza to, że adres IP użytkowników jest skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych Umawiających się państwach do porozumienia o europejskim obszarze gospodarczym.

Google będzie wykorzystywać te informacje w naszym imieniu do oceny korzystania przez użytkowników z naszej oferty online, sporządzania raportów dotyczących działań w ramach tej oferty online oraz do dostarczania dalszych informacji na temat korzystania z tej oferty online oraz usług związanych z Internetem. aby nas dostarczyć. Pseudonimowe profile użytkowników mogą być tworzone na podstawie przetwarzanych danych.

Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika nie będzie scalany z innymi danymi Google. Użytkownicy mogą uniemożliwić zapisywanie plików cookie, odpowiednio dostosowując oprogramowanie przeglądarki.

Użytkownicy mogą również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez plik cookie i odnoszących się do jego korzystania z witryny (w tym jego adres IP) i poprzez wykorzystanie tych danych przez Google, dostarczając je z danymi dostępnymi pod następującym linkiem. Pobierz i zainstaluj wtyczkę przeglądarki http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z danych, zatrudnianiu i sprzeciwie Google, zobacz politykę prywatności Google (https://policies.Google.com/) oraz ustawienia prezentacji reklama Google (https://myadcenter.google.com/).

Zebrane dane zostaną usunięte po upływie 12 miesięcy.

Informacje kontaktowe

Jeśli jesteś bezpośrednim klientem SMSAPI, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta: https://www.smsapi.pl/kontakt

Nasz dział obsługi klienta może również pomóc w uzyskaniu kontaktu z inspektorem ochrony danych (DPO) – Jan Wieczorkiewicz.

Jeśli użytkownik jest użytkownikiem końcowym klienta SMSAPI , należy skontaktować się bezpośrednio z odpowiednim klientem SMSAPI.

Jeśli nie jesteś bezpośrednim klientem SMSAPI i otrzymałeś wiadomość za pośrednictwem systemów SMSAPI to uprzejmie informujemy, że mogło to nastąpić tylko w imieniu jednego z naszych klientów. W takim przypadku należy skontaktować się bezpośrednio z nadawcą wiadomości. Każdy klient SMSAPI oświadcza, że ma prawo do przetwarzania danych osobowych klientów, do których wiadomość jest wysyłana.

Modyfikacja niniejszej polityki prywatności

SMSAPI zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej polityki prywatności. Ostatnia zmiana zastępuje wszelkie wcześniejsze wersje. Aktualna wersja informacji o polityce prywatności będzie dostępna na stronie internetowej SMSAPI lub na żądanie przez cały czas. Zalecamy, aby od czasu do czasu sprawdzać politykę prywatności, aby być na bieżąco z aktualną wersją. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach w informacjach o polityce prywatności, do których jesteś uprawnione lub które wymagają zgody.

Zarejestruj się za darmo

Błyskawiczna rejestracja w 15 sekund. 50 SMS‑ów na start!

Utwórz konto