Statusy i kody błędów

Kody błędów i statusy wiadomości

Statusy doręczenia

Nr. Status Opis statusu
401 Nie istnieje Błędny numer ID wiadomości lub raport wygasł.
402 Przedawniona Wiadomość niedostarczona z powodu zbyt długiego czasu niedostępności numeru.
403 Wysłana Wiadomość została wysłana ale operator nie zwrócił jeszcze raportu doręczenia.
404 Dostarczona Wiadomość dotarła do odbiorcy.
405 Niedostarczona Wiadomość niedostarczona (np.: błędny numer, numer niedostępny).
406 Nieudana Błąd podczas wysyłki wiadomości (prosimy o zgłoszenie problemu).
408 Nieznany Brak raportu doręczenia dla wiadomości.
409 Kolejka Wiadomość zaplanowana.
410 Zaakceptowana Wiadomość przyjęta przez operatora.
411 Ponawianie Wykonana była próba połączenia która nie została odebrana, połączenie zostanie ponowione.

Kody błędów

Kod błędu Opis błędu
8 Błąd w odwołaniu (Prosimy zgłosić)
11 Zbyt długa lub brak wiadomości lub ustawiono parametr nounicode i pojawiły się znaki specjalne w wiadomości. Dla wysyłki VMS błąd oznacza brak pliku WAV lub treści TTS.
12 Wiadomość zawiera ponad 160 znaków (gdy użyty parametr &single=1).
13 Brak prawidłowych numerów telefonów (numer błędny, stacjonarny (w przypadku wysyłki SMS) lub znajdujący się na czarnej liście).
14 Nieprawidłowe pole nadawcy.
17 Nie można wysłać FLASH ze znakami specjalnymi.
18 Nieprawidłowa liczba parametrów.
19 Za dużo wiadomości w jednym odwołaniu.
20 Nieprawidłowa liczba parametrów IDX.
21 Wiadomość MMS ma za duży rozmiar (maksymalnie 300kB).
22 Błędny format SMIL.
23 Błąd pobierania pliku dla wiadomości MMS lub VMS.
24 Błędny format pobieranego pliku.
25 Parametry &normalize oraz &datacoding nie mogą być używane jednocześnie.
26 Za długi temat wiadomości. Temat może zawierać maksymalnie 30 znaków.
27 Parametr IDX za długi. Maksymalnie 255 znaków.
28 Błędna wartość parametru time_restriction. Dostępne wartości to FOLLOW, IGNORE lub NEAREST_AVAILABLE.
30 Brak parametru UDH jak podany jest datacoding=bin.
31 Błąd konwersji TTS
32 Nie można wysyłać wiadomości Eco, MMS i VMS na zagraniczne numery lub wysyłka na zagranicę wyłączona na koncie.
33 Brak poprawnych numerów.
35 Błędna wartość parametru tts_lector. Dostępne wartości: agnieszka, ewa, jacek, jan, maja.
36 Nie można wysyłać wiadomości binarnych z ustawioną stopką.
40 Brak grupy o podanej nazwie
41 Wybrana grupa jest pusta (brak kontaktów w grupie).
50 Nie można zaplanować wysyłki na więcej niż 3 miesiące w przyszłość.
51 Ustawiono błędną godzinę wysyłki, wiadomość VMS mogą być wysyłane tylko pomiędzy godzinami 8 a 22 lub ustawiono kombinację parametrów try i interval powodującą możliwość próby połączenia po godzinie 22.
52 Za dużo prób wysyłki wiadomości do jednego numeru (maksymalnie 10 prób w przeciągu 60sek do jednego numeru).
53 Nieunikalny parametr idx. Wiadomość o podanym idx została wysłana w ostatnich czterech dniach lub jest zaplanowana do wysyłki w przyszłości przy wykorzystaniu parametru &check_idx=1.
54 Błędny format daty. Ustawiono sprawdzanie poprawności daty &date_validate=1.
55 Brak numerów stacjonarnych w wysyłce i ustawiony parametr skip_gsm.
56 Różnica pomiędzy datą wysyłki a datą wygaśnięcia nie może być mniejsza niż 15 minut i większa niż 72 godziny.
57 Numer znajduje się na czarnej liście dla danego użytkownika.
60 Grupa kodów o podanej nazwie nie istnieje.
61 Data ważności grupy kodów minęła.
62 Brak wolnych kodów w podanej grupie (wszystkie kody zostały już wykorzystane).
65 Brak wystarczającej liczby kodów rabatowych dla wysyłki. Liczba niewykorzystanych kodów w grupie musi być co najmniej równa liczbie numerów w wysyłce.
66 W treści wiadomości brak jest znacznika [%kod%] dla wysyłki z parametrem &discount_group (znacznik taki jest wymagany).
70 Błędny adres CALLBACK w parametrze notify_url.
72 Parametr notify_url może być używany tylko dla odwołań z jednym numerem (nie może być stosowany dla wysyłek masowych).
74 Data wysyłki nie spełnia ograniczeń czasowych ustawionych na koncie.
75 Brak zaplanowanych wiadomości do usunięcia.
76 Niepoprawne kodowanie znaków w odwołaniu. Wymagany zestaw znaków to UTF-8.
101 Niepoprawne lub brak danych autoryzacji. UWAGA! Hasło do API może różnić się od hasła do Panelu Klienta.
102 Nieprawidłowy login lub hasło.
103 Brak punktów dla tego użytkownika.
104 Brak szablonu.
105 Błędny adres IP (włączony filtr IP dla interfejsu API).
106 Nieprawidłowy link idz.do
110 Usługa (SMS, MMS, VMS lub HLR) nie jest dostępna na danym koncie.
200 Nieudana próba wysłania wiadomości, prosimy ponowić odwołanie.
201 Wewnętrzny błąd systemu (prosimy zgłosić).
202 Zbyt duża ilość jednoczesnych odwołań do serwisu, wiadomość nie została wysłana (prosimy odwołać się ponownie).
203 Zbyt wiele odwołań do serwisu. Spróbuj ponownie później.
300 Nieprawidłowa wartość pola points (przy użyciu pola points jest wymagana wartość 1).
301 Wiadomość o podanym ID nie istnieje lub jest zaplanowana do wysłania w przeciągu najbliższych 60 sekund (nie można usunąć takiej wiadomości).
400 Nieprawidłowy ID statusu wiadomości.
999 Wewnętrzny błąd systemu (prosimy zgłosić).
1000 Akcja dostępna tylko dla użytkownika głównego.
1001 Nieprawidłowa akcja (oczekiwane jedna z add_user, set_user, get_user, credits).
1010 Błąd dodawania podużytkownika.
1020 Błąd edycji konta podużytkownika.
1021 Brak danych do edycji, przynajmniej jeden parametr musi być edytowany.
1030 Błąd pobierania danych użytkownika.
1032 Nie istnieje użytkownik o podanej nazwie dla danego użytkownika głównego. Błąd może być spowodowany nieużyciem parametru without_prefix w przypadku próby pobrania użytkownika bez prefiksu konta.
1100 Błąd danych podużytkownika.
1110 Błędna nazwa tworzonego podużytkownika.
1111 Nie podano nazwy tworzonego konta podużytkownika.
1112 Nazwa konta podużytkownika za krótka (minimum 3 znaki).
1113 Nazwa konta podużytkownika za długa, łączna długość nazwy podużytkownika wraz z prefiksem użytkownika głównego może mieć maksymalnie 32 znaki.
1114 W nazwie podużytkownika pojawiły się niedozwolone znaki, dozwolone są litery [A – Z], cyfry [0 – 9] oraz znaki @, -, _ i .
1115 Istnieje już podużytkownik o podanej nazwie.
1120 Błąd hasła dla tworzonego konta podużytkownika.
1121 Hasło dla tworzonego konta podużytkownika za krótkie.
1122 Hasło dla tworzonego konta podużytkownika za długie.
1123 Hasło powinno być zakodowane w MD5.
1130 Błąd limitu punktów przydzielanego podużytkownikowi.
1131 Parametr limit powinno zawierać wartość numeryczną.
1140 Błąd limitu miesięcznego punktów przydzielanego podużytkownikowi.
1141 Parametr month_limit powinno zawierać wartość numeryczną.
1150 Błędna wartość parametru senders, dopuszczalne wartości dla tego parametru to 0 lub 1.
1160 Błędna wartość parametru phonebook, dopuszczalne wartości dla tego parametru to 0 lub 1.
1170 Błędna wartość parametru active, dopuszczalne wartości dla tego parametru to 0 lub 1.
1180 Błąd parametru info.
1183 Zawartość parametru info jest za długa.
1190 Błąd hasła do interfejsu API dla konta podużytkownika.
1192 Błędna długość hasła do interfejsu API dla konta podużytkownika (hasło zakodowane w md5 powinno mieć 32 znaki).
1193 Hasło do interfejsu powinno zostać podane w formie zakodowanej w md5.
2001 Nieprawidłowa akcja (oczekiwane jedna z add, status, delete, list).
2010 Błąd dodawania pola nadawcy.
2030 Błąd sprawdzania statusu pola nadawcy.
2031 Nie istnieje pole nadawcy o podanej nazwie.
2060 Błąd dodawania domyślnego pola nadawcy.
2061 Pole nadawcy musi być aktywne, żeby ustawić je jako domyślne.
2062 Pole nadawcy już jest ustawione jako domyślne.
2100 Błąd przesyłanych danych.
2110 Błąd nazwy pola nadawcy.
2111 Brak nazwy dodawanego pola nadawcy (parametr &add jest pusty).
2112 Niepoprawna nazwa pola nadawcy (np. numer telefonu, zawierająca polskie i/lub specjalne znaki lub za długie), pole nadawcy może mieć maksymalnie 11 znaków, dopuszczalne znaki: a-z A-Z 0-9 - . [spacja].
2115 Pole o podanej nazwie już istnieje.
4000 Ogólny błąd operacji na bazie numerów.
4001 Usługa nie jest dostępna na danym koncie.
4002 Nieprawidłowa operacja.
4003 Nieprawidłowe użycie parametru.
4004 Za duża wartość parametru limit (np. dla operacji list_contacts maksymalna wartość wyświetlanych rekordów to 200).
4100 Ogólny błąd operacji na grupach bazy numerów.
4101 Grupa o podanej nazwie nie została znaleziona.
4110 Ogólny błąd nazwy grupy bazy numerów.
4111 Nieprawidłowa nazwa grupy.
4112 Nazwa grupy nie może być pusta.
4113 Nazwa grupy za krótka (minimalnie 2 znaki).
4114 Nazwa grupy za długa (maksymalnie 32 znaki).
4115 W nazwie grupy pojawiły się niedozwolone znaki.
4116 Grupa o podanej nazwie już istnieje.
4121 Nieprawidłowa wartość parametru Info dla grupy.
4122 Za długa wartość pola Info dla grupy (maksymalnie 200 znaków).
4200 Ogólny błąd kontaktu bazy numerów.
4201 Kontakt o podanej nazwie nie został odnaleziony.
4210 Ogólny błąd numeru telefonu przydzielonego do kontaktu.
4211 Nieprawidłowy numer.
4212 Kontakt musi zawierać numer telefonu.
4213 Numer jest za krótki.
4214 Numer jest za długi.
4220 Błąd Imienia kontaktu.
4221 Imię za krótkie (minimum 2 znaki).
4222 Imię za długie (maksymalnie 100 znaków).
4230 Błąd Nazwiska kontaktu.
4231 Nazwisko za krótkie (minimum 2 znaki).
4232 Nazwisko za długie (maksymalnie 100 znaków).
4240 Błąd pola Info dla kontaktu.
4241 Za długa wartość pola Info dla kontaktu (maksymalnie 200 znaków).
4250 Błąd adresu e-mail dla kontaktu.
4260 Błąd daty urodzenia kontaktu.
4270 Błąd grupy dla danego kontaktu.
4271 Grupa o podanej nazwie nie została znaleziona.
4272 Przy operacji na kontaktach wymagana jest nazwa grupy.
4280 Błąd płci kontaktu.

Zarejestruj się za darmo

Błyskawiczna rejestracja w 15 sekund. 50 SMS-ów na start!